pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Decyzje środowiskowe


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:

art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podpisany przez Stronę bądź pełnomocnika;
 2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + 3 wersje elektroniczne), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – karta informacyjna przedsięwzięcia;
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + 3 wersje elektroniczne);
 4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem ust. a i b;
 5. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz nazwę podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. a-c;
 7. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt. 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w pkt. 4, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt. 5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 8. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt. 5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
 9. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w pkt. 5;
 10. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 11. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rzeczywisty czas trwania postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (od dnia złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej) uzależniony jest od rodzaju inwestycji i liczby stron biorących udział w postępowaniu.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

Wydział Gospodarki Komunalnej – pok. nr 18

tel. 54 288 42 56

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lipna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I),
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) został stwierdzony w drodze kwalifikacji przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (grupa II);

Przedsięwzięcia te są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji oraz zezwoleń określonych w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Załączniki do pobrania:

1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Wzór wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

3. Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia

5. Wzór zgody strony, na rzecz której wydana zostala decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Klauzula

7. Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
29 sierpnia 2007 r. 13:02260735


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 listopada 2020 r. 09:00 Dodanie pliku Artur Rybicki
6 listopada 2020 r. 07:40 Edycja Dagmara Kurto
16 maja 2017 r. 09:56 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:43 Edycja Paweł Wróblewski
21 stycznia 2016 r. 13:23 Edycja Justyna Kowalska
21 stycznia 2016 r. 13:16 Edycja Justyna Kowalska
10 maja 2011 r. 13:01 Edycja Paweł Wróblewski
7 stycznia 2009 r. 14:05 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
Pokaż więcej