pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał - kadencja 2018 - 2023


Projekty uchwał na XIX sesję RM w Lipnie w dniu 23 października 2020 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

c) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie

d) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna

f) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej

g) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny

 

Projekty uchwał na XVIII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

*uzasadnienie - więcej...  Zał.1 - więcej...   Zał.1.1 - więcej...   Zał.2 - więcej...   Zał.2.1 - więcej...   Zał.3 - więcej...   Zał.4 - więcej...   Zał.5 - więcej...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej...

*uzasadnienie - więcej...  Zał. 1 - więcej...   Zał. 2 - więcej...

c) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego - więcej...

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 - więcej...

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej...

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej...


Projekty uchwał na XVII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 czerwca 2020 roku

1.W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  - więcej ...

2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok - więcej ...

3. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...    *zał. 2 - więcej ...    * zał. 2.1 - więcej ...     *zał. 3 - więcej ...     *zał. 4 - więcej ...     *zał. 5 - więcej ...

5. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      *zał. 1 - więcej ....        * zał. 2 - więcej ....

6. W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych - więcej ...

7. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

8. W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...


Projekty uchwał na XVI sesję RM w Lipnie

w dniu 6 maja 2020 roku

1. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...     *zał. 2 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ...   * zał. 4 - więcej ...

2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...

3. W sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

4. W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 marca 2020 roku

1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...           zał. 1.1 - więcej ...        zał. 2 - więcej ...       zał. 2,1 - więcej ...     

   zał. 3 - więcej ...           zał. 4 - więcej ...

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...                  zał. 2 - więcej ...    

3. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 - więcej ...

zał. 1 - więcej ...             zał. 2 - więcej ...            zał. 3 - więcej ...

5. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - więcej ...

6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” - więcej ...

7.  w sprawie zmiany uchwały (azbest) - więcej ...

zał. - więcej ...

8.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - więcej ...

10. w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników - więcej ...

 


Projekty uchwał na XIV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...  * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...          * zał. 4 - więcej ....       * zał. 5 - więcej ...

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa” - więcej ...

d) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” - więcej ...

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie - więcej ...

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

g) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r. - więcej ....

h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026 - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - wiecej ...       * zał. 1. - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2. 1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ....             * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ....

c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

* załącznik - więcej ...

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - więcej ...

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - więcej ...

i) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

m) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, biurowym na działce Nr 760/26 położonym w Lipnie obręb Nr 3 przy os. Sikorskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XII sesję RM w Lipnie

w dniu 22 października 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...        *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...         * zal. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - więcej ...        * zał. 5 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok - więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.” - więcej ...

* załącznik - więcej ...


Projekty uchwał na XI sesję RM w Lipnie

w dniu 25 września 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...          * zał. 1.1 - więcej ...           * zał. 2 - więcej ...             * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...                

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...            * zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” - więcej ...

* zał - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Lipna pod nazwą Straż Miejska w Lipnie oraz uchwalenia jej regulaminu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz  - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - więcej ...

12.Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na X sesję RM w Lipnie

w dniu 26 sierpnia 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                  * zał. 1 - więcej ....              * zał.1.1 - więcej ....           * zał. 2 - więcej .....         * zał. 2.1.- więcej ...    *zał. 3 - więcej ...                 * zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publiczenego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...


Projekty uchwał na IX sesję RM w Lipnie

w dniu 1 lipca 2019 roku

 
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ....      * zał. 2 - więcej ...        *zał. 2.1 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...                               * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...            *zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...             * zał. 1 - więcej ...                  * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...


Projekty uchwał na VIII sesję RM w Lipnie

w dniu 17 czerwca 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

    * Raport - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok - więcej ...

   * sprawozdanie - więcej ...

3.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku - więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - więcej ...


Projekty uchwał na VII sesję RM w Lipnie

w dniu 15 maja 2019 roku

 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      * zał. 1 - więcej ...    *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...     * zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...         *zał. 5 - więcej ...        * zał. 6 - więcej ...    * zał. 7 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - wiecej ...                * zał. 1 - więcej ...              * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             *zał. 2 - więcej ...             *zał. 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna - więcej ...

 * zał - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  - więcej ...

* zał. - więcej...

8. Projekt uchwaływ sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski) - więcej ...

* biogram - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk) - więcej ...

* biogram -  więcej ...


Projekty uchwał na VI sesję RM w Lipnie

w dniu 27 marca 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...   *zał. 2.1. - więcej ...   *zał. 3 - więcej ...   *zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...   * zał. 1 - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok - więcej ...

załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 - więcej ...

* załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku” - więcej ...

*załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska) - więcej ...

*zał. 1 - więcej ...      *zał. 2 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa) - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...      *zał. 3 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...


Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 6 lutego 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       *zał. 1.1 - więcej...      * zał. 2 - więcej ...     *zał. 2.1 - więcej ...     *zał.3 - więcej ...    *zał. 4 - więcej ...

2.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - więcej ...

* zał. - więcej ...

5. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6.Projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

* zał.- więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

9.  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...

13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - więcej ...

 


Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 19 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* zał, 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* załączniki - więcej ...


Projekty uchwał na III sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...           *zał. 3 - więcej...      * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...


Projekty uchwał na II sesję RM w Lipnie

w dniu 28 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na I sesję RM w Lipnie

w dniu 19 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - więcej ...

2. Projekt uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - wiecej ...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 listopada 2018 r. 12:07012


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:07 Dodanie Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej