pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał - kadencja 2018 - 2023


Projekty uchwał na XXIX sesję RM w Lipnie w dniu 14 września 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(10)
Załącznik Nr 6(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
uzasadnienie
d) w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna


Projekty uchwał na XXVIII sesję RM w Lipnie w dniu 17 sierpnia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(9)
Załącznik Nr 6(11)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna
Załącznik Nr 1
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa

Projekty uchwał na XXVII sesję RM w Lipnie w dniu 22 czerwca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  
Załącznik - Raport o stanie Miasta
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok
e) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 


Projekty uchwał na XXVI sesję RM w Lipnie w dniu 8 czerwca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych
c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(12)
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Projekty uchwał na XXV sesję RM w Lipnie w dniu 19 maja 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(11)
Załącznik Nr 5(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
d) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
załącznik graficzny nr 1 (mapa)

Projekty uchwał na XXIV sesję RM w Lipnie w dniu 30 marca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(11)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
d) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027
Załącznik
e) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” sp. z o.o.
f) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Załącznik
g) w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń kolejowych z miastem Lipno
h) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”
Załącznik
i) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w Lipnie
j) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Projekty uchwał na XXIII sesję RM w Lipnie w dniu 9 lutego 2021 roku

a) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna,
Załącznik Nr 2
Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGWWP
b) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
Załącznik
c) w sprawie  rozpatrzenia petycji - listu otwartego pt: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
petycja
uzupełnienie

Projekty uchwał na XXII sesję RM w Lipnie w dniu 26 stycznia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021-2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) zmieniająca uchwałę  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załącznik Nr 1, 2, 3
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik Nr 1
e) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekty uchwał na XXI sesję RM w Lipnie w dniu 21 grudnia 2020 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2021
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
e) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
treść porozumienia
f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna
Załącznik Nr 1
g) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna oraz nadania statutu
Załącznik Nr 1
h) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
i) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021–2026
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Projekty uchwał na XX sesję RM w Lipnie w dniu 4 grudnia 2020 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,  

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu budżetowego,

Załącznik 1 

g) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie,
h) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Program współpracy
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa,
j) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.


Projekty uchwał na XIX sesję RM w Lipnie w dniu 23 października 2020 roku

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

c) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie

d) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna

f) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej

g) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny

 

Projekty uchwał na XVIII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

*uzasadnienie - więcej...  Zał.1 - więcej...   Zał.1.1 - więcej...   Zał.2 - więcej...   Zał.2.1 - więcej...   Zał.3 - więcej...   Zał.4 - więcej...   Zał.5 - więcej...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej...

*uzasadnienie - więcej...  Zał. 1 - więcej...   Zał. 2 - więcej...

c) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego - więcej...

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 - więcej...

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej...

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej...


Projekty uchwał na XVII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 czerwca 2020 roku

1.W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  - więcej ...

2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok - więcej ...

3. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...    *zał. 2 - więcej ...    * zał. 2.1 - więcej ...     *zał. 3 - więcej ...     *zał. 4 - więcej ...     *zał. 5 - więcej ...

5. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      *zał. 1 - więcej ....        * zał. 2 - więcej ....

6. W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych - więcej ...

7. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

8. W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...


Projekty uchwał na XVI sesję RM w Lipnie

w dniu 6 maja 2020 roku

1. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...     *zał. 2 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ...   * zał. 4 - więcej ...

2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...

3. W sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

4. W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 marca 2020 roku

1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...           zał. 1.1 - więcej ...        zał. 2 - więcej ...       zał. 2,1 - więcej ...     

   zał. 3 - więcej ...           zał. 4 - więcej ...

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...                  zał. 2 - więcej ...    

3. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 - więcej ...

zał. 1 - więcej ...             zał. 2 - więcej ...            zał. 3 - więcej ...

5. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - więcej ...

6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” - więcej ...

7.  w sprawie zmiany uchwały (azbest) - więcej ...

zał. - więcej ...

8.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - więcej ...

10. w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników - więcej ...

 


Projekty uchwał na XIV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...  * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...          * zał. 4 - więcej ....       * zał. 5 - więcej ...

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa” - więcej ...

d) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” - więcej ...

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie - więcej ...

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

g) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r. - więcej ....

h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026 - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - wiecej ...       * zał. 1. - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2. 1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ....             * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ....

c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

* załącznik - więcej ...

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - więcej ...

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - więcej ...

i) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

m) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, biurowym na działce Nr 760/26 położonym w Lipnie obręb Nr 3 przy os. Sikorskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XII sesję RM w Lipnie

w dniu 22 października 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...        *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...         * zal. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - więcej ...        * zał. 5 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok - więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.” - więcej ...

* załącznik - więcej ...


Projekty uchwał na XI sesję RM w Lipnie

w dniu 25 września 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...          * zał. 1.1 - więcej ...           * zał. 2 - więcej ...             * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...                

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...            * zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” - więcej ...

* zał - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Lipna pod nazwą Straż Miejska w Lipnie oraz uchwalenia jej regulaminu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz  - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - więcej ...

12.Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na X sesję RM w Lipnie

w dniu 26 sierpnia 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                  * zał. 1 - więcej ....              * zał.1.1 - więcej ....           * zał. 2 - więcej .....         * zał. 2.1.- więcej ...    *zał. 3 - więcej ...                 * zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publiczenego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...


Projekty uchwał na IX sesję RM w Lipnie

w dniu 1 lipca 2019 roku

 
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ....      * zał. 2 - więcej ...        *zał. 2.1 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...                               * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...            *zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...             * zał. 1 - więcej ...                  * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...


Projekty uchwał na VIII sesję RM w Lipnie

w dniu 17 czerwca 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

    * Raport - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok - więcej ...

   * sprawozdanie - więcej ...

3.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku - więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - więcej ...


Projekty uchwał na VII sesję RM w Lipnie

w dniu 15 maja 2019 roku

 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      * zał. 1 - więcej ...    *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...     * zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...         *zał. 5 - więcej ...        * zał. 6 - więcej ...    * zał. 7 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - wiecej ...                * zał. 1 - więcej ...              * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             *zał. 2 - więcej ...             *zał. 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna - więcej ...

 * zał - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  - więcej ...

* zał. - więcej...

8. Projekt uchwaływ sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski) - więcej ...

* biogram - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk) - więcej ...

* biogram -  więcej ...


Projekty uchwał na VI sesję RM w Lipnie

w dniu 27 marca 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...   *zał. 2.1. - więcej ...   *zał. 3 - więcej ...   *zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...   * zał. 1 - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok - więcej ...

załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 - więcej ...

* załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku” - więcej ...

*załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska) - więcej ...

*zał. 1 - więcej ...      *zał. 2 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa) - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...      *zał. 3 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...


Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 6 lutego 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       *zał. 1.1 - więcej...      * zał. 2 - więcej ...     *zał. 2.1 - więcej ...     *zał.3 - więcej ...    *zał. 4 - więcej ...

2.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - więcej ...

* zał. - więcej ...

5. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6.Projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

* zał.- więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

9.  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...

13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - więcej ...

 


Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 19 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* zał, 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* załączniki - więcej ...


Projekty uchwał na III sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...           *zał. 3 - więcej...      * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...


Projekty uchwał na II sesję RM w Lipnie

w dniu 28 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na I sesję RM w Lipnie

w dniu 19 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - więcej ...

2. Projekt uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - wiecej ...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 listopada 2018 r. 12:0753012


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:07 Dodanie Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej