pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał - kadencja 2018 - 2023


Projekty uchwał na LXII sesję RM w Lipnie w dniu 23 kwietnia 2024 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(14)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Lipna i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 441/54, 441/55, 441/56, 441/57, 441/58, 441/59, 441/60, 441/61, 441/62, 441/63, 441/64 położone w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna

Projekty uchwał na LXI sesję RM w Lipnie w dniu 26 marca 2024 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(14)
Załącznik Nr 5(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie przyjęcia sprawozdań
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
d) zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Lipna
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 807/14 położona w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 807/15 położona w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Mapa
i) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipna przy ul. Polnej
Mapa

Projekty uchwał na LX sesję RM w Lipnie w dniu 27 lutego 2024 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
d) zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku”


Projekty uchwał na LIX sesję RM w Lipnie w dniu 23 stycznia 2024 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(15)(FP)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Projekty uchwał na LVIII sesję RM w Lipnie w dniu 18 grudnia 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(13)
Załącznik Nr 4(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Lipna i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik - program
e) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026
Załącznik - program
g) sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 r.
informacja opisowa
Załącznik Nr 1 
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024–2028
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Projekty uchwał na LVII sesję RM w Lipnie w dniu 27 listopada 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(10)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
d) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik
e) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie
g) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030”
Załącznik - program
h) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Borowikowa
Załącznik - mapa
i) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Kurkowa
Załącznik - mapa
j) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Maślakowa
Załącznik - mapa
k) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024–2029 na terenie Gminy Miasta Lipno
m) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 w Gminie Miasto Lipno pod nazwą „Program pomocy Gminy Miasto Lipno w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”
Załącznik - program
n) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
o) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Projekty uchwał na LVI sesję RM w Lipnie w dniu 26 października 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie
d) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Projekty uchwał na LV sesję RM w Lipnie w dniu 10 października 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r."
Załącznik
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
e) w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
f) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
g) w sprawie odwołania członków Kapituły tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”

Projekty uchwał na LIII sesję RM w Lipnie w dniu 19 września 2023 roku

a) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Załącznik - regulamin
b) w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027
c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(13)
Załącznik Nr 8(15)
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1

Projekty uchwał na LII sesję RM w Lipnie w dniu 24 sierpnia 2023 roku

a) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
Biogram
b) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
Biogram
c) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
Biogram

d) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)
Załącznik Nr 5(14)
Załącznik Nr 6(15)
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
f) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lipnie
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna
Mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/27 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Komunalnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Mapa
i) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze gminnej
Mapa

Projekty uchwał na LI sesję RM w Lipnie w dniu 18 lipca 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(11)
Załącznik Nr 7(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lipnie

Projekty uchwał na L sesję RM w Lipnie w dniu 20 czerwca 2023 roku

a) w sprawie powołania w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 dla Gminy Miasta Lipna
c) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok
e) sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna


Projekty uchwał na XLIX sesję RM w Lipnie w dniu 30 maja 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(11)
Załącznik Nr 9(12)
Załącznik Nr 10(14)
Załącznik Nr 11(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie przyjęcia sprawozdań,
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023 – 2026 dla Gminy Miasta Lipna,
Załącznik - Program
e) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu,
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
f) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
Załącznik - Mapa
g) w sprawie zmiany uchwały
Załącznik Nr 1

Projekty uchwał na XLVIII sesję RM w Lipnie w dniu 25 kwietnia 2023 roku

a) w sprawie wyrażenia stanowiska oraz desygnowania radnego Rady Miejskiej w Lipnie do udziału w Europejskim Korpusie Radnych
b) w sprawie uchylenia uchwały XLVII/343/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022
Załącznik - sprawozdanie
d) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - ul. Jagodowa
Załącznik - mapa
e) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - ul. Żurawinowa
Załącznik - mapa

Projekty uchwał na XLVII sesję RM w Lipnie w dniu 28 marca 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
d) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku"
Załącznik - Program
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020-2022, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna
Załącznik - Sprawozdanie
f) w sprawie określenia kryteriów uprawniających osobę fizyczną do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową  „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Projekty uchwał na XLVI sesję RM w Lipnie w dniu 7 marca 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
d) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku"
Załącznik-program

Projekty uchwał na XLV sesję RM w Lipnie w dniu 31 stycznia 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)
Załącznik Nr 5(15)
c) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
d) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Załącznik - porozumienie międzygminne
e) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
f) w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
g) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
h) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna

Projekty uchwał na XLIV sesję RM w Lipnie w dniu 12 stycznia 2023 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)

Projekty uchwał na XLIII sesję RM w Lipnie w dniu 20 grudnia 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(11)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023
Autopoprawka do Uchwały Nr XLIII/327/2022 i Nr XLIII/328/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2023–2027
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Projekty uchwał na XLII sesję RM w Lipnie w dniu 29 listopada 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(8)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
e) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik
f) w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2021-2025
g) w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2022-2026
Załącznik - program
h) w sprawie rozpatrzenia petycji
i) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”

Projekty uchwał na XLI sesję RM w Lipnie w dniu 8 listopada 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(13)
Załącznik Nr 8(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
d) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”
Załącznik - Program
e) zw sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
Załącznik
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna

Projekty uchwał na XL sesję RM w Lipnie w dniu 30 września 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)
Załącznik Nr 6(13)
Załącznik Nr 7(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
d) w sprawie zawarcia porozumienia  z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu
Załącznik - treść porozumienia
e) zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019  roku w sprawie  ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
f) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
g) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
h) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna
i) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2022-2027
Załącznik
j) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
k) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
Uzasadnienie - biogram

Projekty uchwał na XXXIX sesję RM w Lipnie w dniu 28 lipca 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(9)
Załącznik Nr 5(11)
Załącznik Nr 6(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
e) zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku
Załącznik
f) w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna

Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM w Lipnie w dniu 28 czerwca 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(15)
b) w sprawie zmiany uchwały
Załącznik Nr 1
c) w sprawie sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
d) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna
e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok
f) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna

Projekty uchwał na XXXVII sesję RM w Lipnie w dniu 31 maja 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(11)
Załącznik Nr 9(12)
Załącznik Nr 10(13)
Załącznik Nr 11(14)
Załącznik Nr 12(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2021-2025
Załącznik nr 1
d) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 1350/1 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność osoby fizycznej
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Skępskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Skępskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna

Projekty uchwał na XXXVI sesję RM w Lipnie w dniu 12 kwietnia 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)
Załącznik Nr 5(15)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i  Polnej
d) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego
e) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i  Polnej

Projekty uchwał na XXXV sesję RM w Lipnie w dniu 17 marca 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Miasta Lipna,
Załącznik
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku”
Załącznik
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna, 
Mapa
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 2341 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Księżycowej, stanowiącej własność osoby fizycznej. 
Mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Ekologicznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
Mapa
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Akacjowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
Mapa
j) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
Mapa
k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
Załącznik

 

Projekty uchwał na XXXIV sesję RM w Lipnie w dniu 15 lutego 2022 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu,
d) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych,
Załącznik - treść pisma
e) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2019-2020,
Załącznik nr 1
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Zarządu Powiatu Lipnowskiego pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny),
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Bukowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
mapa
i) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w obrębie nr 13 przy ulicy Wyszyńskiego,
j) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
mapa
k) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
mapa
l) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
mapa
m) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.
mapa

Projekty uchwał na XXXIII sesję RM w Lipnie w dniu 28 grudnia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2022
Załącznik Nr 1
e) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022
Informacja opisowa
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2022–2027
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Projekty uchwał na XXXII sesję RM w Lipnie w dniu 14 grudnia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik Nr 1
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
e) w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu konsultacji
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2022 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”
g) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Toruński Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1

Projekty uchwał na XXXI sesję RM w Lipnie w dniu 23 listopada 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(8)
Załącznik Nr 7(11)
Załącznik Nr 8(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik Nr 1
g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna
i) w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu konsultacji

Projekty uchwał na XXX sesję RM w Lipnie w dniu 27 października 2021 roku

a) w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na kompleksowej przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie,
Załącznik
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2022 Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok,
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(8)
Załącznik Nr 6(11)
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026,
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
e) w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Lipna innym instrumentem płatniczym,
g) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
h) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.”.
Załącznik
i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
Załącznik - mapa
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
Załącznik - mapa
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Załącznik - mapa

Projekty uchwał na XXIX sesję RM w Lipnie w dniu 14 września 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(10)
Załącznik Nr 6(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
uzasadnienie
d) w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna


Projekty uchwał na XXVIII sesję RM w Lipnie w dniu 17 sierpnia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(9)
Załącznik Nr 6(11)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna
Załącznik Nr 1
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa

Projekty uchwał na XXVII sesję RM w Lipnie w dniu 22 czerwca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  
Załącznik - Raport o stanie Miasta
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok
e) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 


Projekty uchwał na XXVI sesję RM w Lipnie w dniu 8 czerwca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych
c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(12)
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Projekty uchwał na XXV sesję RM w Lipnie w dniu 19 maja 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(11)
Załącznik Nr 5(12)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
d) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
załącznik graficzny nr 1 (mapa)

Projekty uchwał na XXIV sesję RM w Lipnie w dniu 30 marca 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(11)
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
d) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027
Załącznik
e) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” sp. z o.o.
f) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Załącznik
g) w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń kolejowych z miastem Lipno
h) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”
Załącznik
i) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w Lipnie
j) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Projekty uchwał na XXIII sesję RM w Lipnie w dniu 9 lutego 2021 roku

a) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna,
Załącznik Nr 2
Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGWWP
b) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
Załącznik
c) w sprawie  rozpatrzenia petycji - listu otwartego pt: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
petycja
uzupełnienie

Projekty uchwał na XXII sesję RM w Lipnie w dniu 26 stycznia 2021 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021-2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
c) zmieniająca uchwałę  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załącznik Nr 1, 2, 3
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik Nr 1
e) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekty uchwał na XXI sesję RM w Lipnie w dniu 21 grudnia 2020 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2021
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
e) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
treść porozumienia
f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna
Załącznik Nr 1
g) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna oraz nadania statutu
Załącznik Nr 1
h) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
i) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021–2026
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Projekty uchwał na XX sesję RM w Lipnie w dniu 4 grudnia 2020 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,  

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu budżetowego,

Załącznik 1 

g) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie,
h) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Program współpracy
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa,
j) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.


Projekty uchwał na XIX sesję RM w Lipnie w dniu 23 października 2020 roku

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

c) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie

d) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna

f) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej

g) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny

 

Projekty uchwał na XVIII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

*uzasadnienie - więcej...  Zał.1 - więcej...   Zał.1.1 - więcej...   Zał.2 - więcej...   Zał.2.1 - więcej...   Zał.3 - więcej...   Zał.4 - więcej...   Zał.5 - więcej...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej...

*uzasadnienie - więcej...  Zał. 1 - więcej...   Zał. 2 - więcej...

c) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego - więcej...

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 - więcej...

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej...

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej...


Projekty uchwał na XVII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 czerwca 2020 roku

1.W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  - więcej ...

2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok - więcej ...

3. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...    *zał. 2 - więcej ...    * zał. 2.1 - więcej ...     *zał. 3 - więcej ...     *zał. 4 - więcej ...     *zał. 5 - więcej ...

5. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      *zał. 1 - więcej ....        * zał. 2 - więcej ....

6. W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych - więcej ...

7. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

8. W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...


Projekty uchwał na XVI sesję RM w Lipnie

w dniu 6 maja 2020 roku

1. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...     *zał. 2 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ...   * zał. 4 - więcej ...

2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...

3. W sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

4. W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 marca 2020 roku

1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...           zał. 1.1 - więcej ...        zał. 2 - więcej ...       zał. 2,1 - więcej ...     

   zał. 3 - więcej ...           zał. 4 - więcej ...

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                    zał. 1 - więcej ...                  zał. 2 - więcej ...    

3. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 - więcej ...

zał. 1 - więcej ...             zał. 2 - więcej ...            zał. 3 - więcej ...

5. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - więcej ...

6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” - więcej ...

7.  w sprawie zmiany uchwały (azbest) - więcej ...

zał. - więcej ...

8.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - więcej ...

10. w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników - więcej ...

 


Projekty uchwał na XIV sesję RM w Lipnie

w dniu 18 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...  * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...          * zał. 4 - więcej ....       * zał. 5 - więcej ...

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa” - więcej ...

d) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” - więcej ...

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie - więcej ...

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

g) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r. - więcej ....

h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026 - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2019 roku

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - wiecej ...       * zał. 1. - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2. 1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ....             * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ....

c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

* załącznik - więcej ...

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - więcej ...

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - więcej ...

i) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) - więcej ...

m) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, biurowym na działce Nr 760/26 położonym w Lipnie obręb Nr 3 przy os. Sikorskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XII sesję RM w Lipnie

w dniu 22 października 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...        *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...         * zal. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - więcej ...        * zał. 5 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok - więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.” - więcej ...

* załącznik - więcej ...


Projekty uchwał na XI sesję RM w Lipnie

w dniu 25 września 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...          * zał. 1.1 - więcej ...           * zał. 2 - więcej ...             * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...                

3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...            * zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” - więcej ...

* zał - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Lipna pod nazwą Straż Miejska w Lipnie oraz uchwalenia jej regulaminu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz  - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku - więcej ...

12.Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na X sesję RM w Lipnie

w dniu 26 sierpnia 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                  * zał. 1 - więcej ....              * zał.1.1 - więcej ....           * zał. 2 - więcej .....         * zał. 2.1.- więcej ...    *zał. 3 - więcej ...                 * zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publiczenego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...


Projekty uchwał na IX sesję RM w Lipnie

w dniu 1 lipca 2019 roku

 
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ....      * zał. 2 - więcej ...        *zał. 2.1 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...                               * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...            *zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...             * zał. 1 - więcej ...                  * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - więcej ...


Projekty uchwał na VIII sesję RM w Lipnie

w dniu 17 czerwca 2019 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

    * Raport - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok - więcej ...

   * sprawozdanie - więcej ...

3.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku - więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników - więcej ...


Projekty uchwał na VII sesję RM w Lipnie

w dniu 15 maja 2019 roku

 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      * zał. 1 - więcej ...    *zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...     * zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...         *zał. 5 - więcej ...        * zał. 6 - więcej ...    * zał. 7 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026  - więcej ...

* uzasadnienie - wiecej ...                * zał. 1 - więcej ...              * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...             *zał. 2 - więcej ...             *zał. 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna - więcej ...

 * zał - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  - więcej ...

* zał. - więcej...

8. Projekt uchwaływ sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski) - więcej ...

* biogram - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk) - więcej ...

* biogram -  więcej ...


Projekty uchwał na VI sesję RM w Lipnie

w dniu 27 marca 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1. - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...   *zał. 2.1. - więcej ...   *zał. 3 - więcej ...   *zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...   * zał. 1 - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok - więcej ...

załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 - więcej ...

* załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku” - więcej ...

*załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska) - więcej ...

*zał. 1 - więcej ...      *zał. 2 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa) - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...      *zał. 3 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...


Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 6 lutego 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       *zał. 1.1 - więcej...      * zał. 2 - więcej ...     *zał. 2.1 - więcej ...     *zał.3 - więcej ...    *zał. 4 - więcej ...

2.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - więcej ...

* zał. - więcej ...

5. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6.Projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

* zał.- więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

9.  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...

13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - więcej ...

 


Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 19 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* zał, 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* załączniki - więcej ...


Projekty uchwał na III sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...           *zał. 3 - więcej...      * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...


Projekty uchwał na II sesję RM w Lipnie

w dniu 28 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na I sesję RM w Lipnie

w dniu 19 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - więcej ...

2. Projekt uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - wiecej ...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 listopada 2018 r. 12:07422012


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:07 Dodanie Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej