pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Obwieszczenia innych jednostek


Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 18.06.2024 r. informujące, że zebrano materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK-Płock-Włocławek

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 28.05.2024 r. informujące, że Marszałek Województwa Mazowieckiego wystąpił do właściwych wójtów, burmistrzów i prezydentów o wydanie opini w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK-Płock-Włocławek

Informacja PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Toruniu znak GR.ZUZ.4210.61.2024.EMD z dnia 28 lutego 2024 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnych oraz odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej w Lipnie przy ulicy Jastrzębskiej 17 (działki nr ewid. 67/2, 68/1, 68/2, 68/3, 70/2, obręb 0001 Lipno).

Informacja PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Toruniu znak GR.ZUZ.4211.1.2024.PK z dnia 3 kwietnia 2024 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją starosty Lipnowskiego z dnia 30 maja 2014 r., znak: OŚ.6341.34.2.2014, na przekroczenie rzeki Mień kanalizacją teletechniczną pod dnem rzeki w km 23+094.

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 27.02.2024 r. informujące, że postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK-Płock-Włocławek, nie może być zakończone w terminie

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak PE-I.7430.6.2024.KP z dnia 05.02.2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK-Płock-Włocławek 

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.721.52.2023 z dnia 4 października 2023 r. o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2023 r. o przyjęciu dokumentów, będących aktami prawa miejscowego (POP)

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 06.02.2023 r. znak ROR.6220.36.24.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji/elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 02.01.2023 r. znak ROR.6220.36.21.2021 o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "Budowa instalacji/elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Obwieszczenie Gminy Lipno o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 27.07.2022 r., znak sprawy ROR.6220.36.13.2021

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk znak GD.ZUZ.5.4210.283.2021.MT, ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z komunalnego ujęcia wód podziemnych.

Obwieszczenie Gminy Lipno o zawieszeniu postępowania z dnia 14 marca 2022 r., znak sprawy ROR.6220.36.12.2021

W dniu 23 grudnia 2021 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń, obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 grudnia 2021 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.283.2021.MTws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PUK w Lipnie sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno 


W dniu 18 listopada 2021 r. wywiesza sie na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno ws. zebranych dowodów w postepowaniu polegającym na : "Rozbudowie Drogi Krajowej nr 67 na odcinku Lipno - Radomice".


W dniu 5 sierpnia 2021 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń informację oceny okresowej wody dotyczącej wodociągu lokalnego "Oczyszczalnia" i "Konwektor", znak: NHK.9020.1.4.04.2.2021 i NHK.9020.1.4.03.2.2021 z dnia 04.08.2021 r.


W dniu 23 czerwca 2021 r., wywiesza się na tablicy ogłoszeń informację o wszczęciu postępowania, przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW WP  znak GD.ZUZ.5.4210.196.2021.WK z dnia 17 czerwca 2021 r., ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególen korzystanie wód, dla PERTOKAN POLSKA sp. z o. o.


Wywyiesza się na tablicy ogłoszeń projket uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniający uchwałę nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.


Wywiesza się na tablicy ogłoszeń obwieszczenie Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Toruniu znak GD.ZUZ.5.4210.15.2021.MT z dnia 14 maja 2021 r. ws. pozwolenia wodnoprawnego dla Szpital Lipno sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 lutego 2021 r. znak GD.ZUZ.5.4210.532.2020.EF


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospdarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 stycznia 2021 r. znak GD.ZUZ.5.4210.15.2021.MT


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 października 2020 r. dotyczące informacji o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 października 2020 r. dotyczące informacji o wszczęciu postępowania

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 września 2020 r. o wydanej decyzji treść obwieszczenia

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie z dnia 31 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 25.02.2010 r. znak: OŚ.6223-9/10 i udzielenia pozwoleń na usługi wodne dla Zakładu Produkcyjnego w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie z dnia 12 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór czwartorzędowych wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych przy Placu 11 Listopada w Lipnie pobejmującego studnie nr 2 zlokalizowaną na działce nr 2238/9 obręb 0009 m. Lipno na potrzeby zwiazane z uzupełnieniem zasobów sieci wodociągowej Spółki w południowej części Lipna do pobrania


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.420.99.2018.JO.13 z dnia 28 lipca 2020 r. o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji pn. "Instalacja do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lipnie na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Chrostkowo znak GK.6220.01.2019.MS z dnia 23.07.2020 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno na odcinku do km 0+430 do 30+563" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak ROR.6220.4.2011 z dnia 09.07.2020 r. dotyczące wydania postanowienia przez Wójta Gminy Lipno w dniu 09.07.2020 r. o sprostowaniu omylki w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Kamień kotowy - granica województwa" do pobrania


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak KO 411.420.2020 z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące wydania postanowienia przez SKO we Włocławku w dniu 2 marca 2020 r. na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta Lipna w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn "Budowa Farmy Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak ROR.6220.23.14.2019 z dnia 20.05.2020 r., że postanowieniem znak ROR.6220.23.13.2019 z dnia 20.05.2020 r. zostało zawieszone postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 67 na odcinku Lipno - Radomice" do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-I-P.721.20.2019 z dnia 9 marca 2020 r. o opracowaniu projektów dokumentów "Programu ochrony powietrza w zakresie pylu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla stref ..." do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak ROR.6220.23.11.2019 z dnia 12.03.2020 r., że zostało wydane postanowienie znak: ROR.6220.23.10.2019, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 67 na odcinku Lipno - Radomice" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno znak ROR.6220.23.5.2019 z dnia 11.12.2019 r., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 67 na odcinku Lipno - Radomice" do pobrania


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie przyłącza ciepłowniczego pod dnem rzeki Mień na dz. nr 1222 obręb 0003 Lipno, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego położonego przy ul. 22 Stycznia na działkach nr 1045/5, 1045/6, 1222, 1223/1, 1244/5" do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także możliwości zapoznania się z jej treścią do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 lipca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego przy DK10 w Lipnie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych terenu firmy Konwektor oraz kotłowni PUK Sp. z o. o. i instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym PUK TPO Sp. z o. o.  do pobrania


Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji  pozwolenia wodnoprawnego dla "DAWTONA" Sp. z o.o. ul. Bieniewiecka 52, 05-870 Błonie dla Zakładu Produkcyjnego w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2019 roku o wydaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. decyzji pozpolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.5.421.4.2019.MT na usługę wodną pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego zlokalizowanego przy "Dawtona" Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny w Lipnie, szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej zaopatrzenia w wodę Zakładu "Dawtona" Sp. z o. o., usługę wodną - wprowadzanie ścieków (wód poplucznych) pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Lipnie ul. Wojska Polskiego 12 do pobrania


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 marca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego - studni głębinowych Nr 1 (dz. ewid. nr 690/4, obręb Lipno 2) i Nr 3 (dz. ewid. nr 3036/2, obręb Lipno 2) przy "Dawtona" Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny w Lipnie do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego na dz. 382/15, z terenu parkingu Starostwa Powiatowego w Lipnie na dz. nr 382/14, obręb 0011 Misto Lipno, w m. Lipno do pobrania


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8 obręb nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację  inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej położonej na działkach : przed podziałem 1875/5; 1876/8 ( wg projektu podziału 1875 /5 ; 1876/9 - działki 1876/10 - działka po wydzieleniu ) w obrębie nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
29 sierpnia 2007 r. 13:02271835


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 listopada 2020 r. 09:00 Dodanie pliku Artur Rybicki
6 listopada 2020 r. 07:40 Edycja Dagmara Kurto
16 maja 2017 r. 09:56 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:43 Edycja Paweł Wróblewski
21 stycznia 2016 r. 13:23 Edycja Justyna Kowalska
21 stycznia 2016 r. 13:16 Edycja Justyna Kowalska
10 maja 2011 r. 13:01 Edycja Paweł Wróblewski
7 stycznia 2009 r. 14:05 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
Pokaż więcej