pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Wydział Organizacyjny


 

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Paweł Wróblewski

054 288 42 50
informatyk@umlipno.pl

 
stanowisko ds. kadr, szkolenia i archiwum zakładowego

054 288 42 50

kadry@umlipno.pl

 

Informatyk

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

 054 288 42 50

informatyk@umlipno.pl

 
 stanowisko ds. obsługi sekretariatu

054 288 42 11

sekretariat@umlipno.pl

fax 054 288 42 65

 
 stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych i promocji miasta

 054 288 42 46

promocja@umlipno.pl

 

Biuro Rady

 054 288 42 46

przewodniczacy@umlipno.pl

 
 stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

 054 288 42 46

przewodniczacy@umlipno.pl

 

 stanowisko ds. sportu i działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

       -  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o    
          Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.
          U.z 2018r., poz. 647)

  •  Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ( Dz.U.z 2018r. poz.649)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.z 2018r. , poz. 646)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru

  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

II. Wymagane opłaty 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie .

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest Nr NIP.


 IV. Jednostka odpowiedzialna

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
W Urzędzie Miejskim w Lipnie wniosek należy złożyć w Wydziale Administracyjnym
pod adresem : Lipno, Plac Dekerta 8 (54 288 42 54)
pok. nr 25,

 VI. Uwagi

  1. Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
  2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
  3. Wnioski o wpis do CEIDG można pobrać :

- W Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8

- ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie

- ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.ceidg.gov.pl 

  1. Wniosek o wpis do CEIDG można składać:

- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany

- w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

 

  1. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

- krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego

- zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS

 

  1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o :

- zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych

- wykreślenie wpisu – wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej ( zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1)

- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną,a jedynie z późniejszą )

- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą)

_______________________________________________________________


Załaczniki: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Załaczniki: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

  ________________________________________________________________

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  więcej

Oświadczenie o dobrej reputacji  więcej

UWAGA:
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:26244422


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:51 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:14 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:03 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:23 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:20 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:19 Edycja Paweł Wróblewski
21 grudnia 2007 r. 07:31 Edycja Przemysław Rogeński
14 sierpnia 2007 r. 11:10 Edycja Małgorzata Komorowska
14 sierpnia 2007 r. 11:09 Edycja Małgorzata Komorowska
Pokaż więcej