pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2019


Zarządzenie Nr 1/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych  do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułuwięcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 więcej....


Załącznik nr 1 do oferty - wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej..
Załącznik nr 3 do umowy więcej...
Załącznik nr 4 do umowy więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Kingi Jagielskiej do wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz zawiadomień administracyjnych w imieniu Burmistrza. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2019 roku. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej....
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 3 więcej....
Załącznik nr 4 więcej....
Załącznik nr 5 więcej....
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31.01.2019 roku

w sprawie: w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2019/2020. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 . więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierającyhc azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2019 roku. więcej...
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019 więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r., poz. 450 t.j.) więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za IV kwartał 2018 r. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...
Załącznik: więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ba wykonanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na:samodzielna stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowegoi spraw organizacyjnych.więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie:powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac konkursu plastycznego "Obrona Cywilna wokół nas. więcej..
Załącznik nr 1 więcej....
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultuy i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie:informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za rok 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej....

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Załącznik nr 1  więcej...
Załącznik nr 1.1. więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załacznik nr 2.1. więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  24 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1 więcej....
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  25 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu miasta za I kwartał 2019 r. więcej...
Załącznik więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie: powołania punktu kontaktowego Host Natsion Support (HNS) na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej...
Załącznik więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Załącznik więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  28 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2019 roku

w sprawie: norm zużcyia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miasta Lipna. więcej...
Załącznik więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipna jest organizatorem. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  30 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  31 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie: wygaszania działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie.więcej...
Załącznik więcej....
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  33/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloleteniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019- 2026. więcej...
Załącznik nr 1 więcej....
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34  / 19
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie: powołania skladu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej....
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  35/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lipca 2019 roku

w sprawie: określenia procedury kopntroli realizacji obowiązków podmiotów odbierajcych odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Lipna. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 3 więcej...
Załącznik nr 4 więcej....
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lipca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia  "Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Lipna oraz Gminy Lipna, położonego w Złotopolu" więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  38 /
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu miasta za II kwartał 2019 r.więcej....
Załącznik nr 1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39 / 219
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Kuberskiego.więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lipca 2019 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej..
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  41/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. więcej...
Załącznik nr 1 więcej..
Załącznik nr 2 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42 /2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr. 43/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 3 lipca 2015 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2019 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 sierpnia 2019  roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1. więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie MIejskim w Lipnie. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 3 więcej...
Załącznik nr 4 więcej...
Załącznik nr 5 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47 / 19
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu mmiasta Lipna na 2020 rok. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  49 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 października 2019   roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Uzasadnienie:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51 / 19
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Lipna.więcej....
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik nr 3 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2019 roku

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Lipna. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 października 2019  roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r.więcej....
Załacznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2019   roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej....
Uzasadnienie więcej...
Załacznik nr 1 więcej....
Załącznik nr 2 więcej...
Załacznik nr 2.1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik 1a więcej.....
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik nr 3 więcej....
Załącznik nr 4 więcej....
Załącznik nr 5 więcej...
Załącznik nr 6 więcej...
Załącznik nr 7 więcej...
Załącznik nr 8 więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: szczegółowej struktury organizacyjnej straży miejskiej poprzez wprowadzenie "Regulaminu Straży Miejskiej w Lipnie". więcej...
Załącznik więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie:powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  20 listopada 2019  roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej....
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załacznik nr 1.1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załącznik nr 2.1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  26 listopada 2019  roku

w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Strażnik Miejski. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawncyh w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2020 roku. więcej....
Załącznik nr 1 więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie.więcej
Załącznik więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70  / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...
Załącznik więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 1.1. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  /
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia    roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07339316


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej