pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej w 2016 roku


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie
z 2016 roku

Numer

i data

uchwały

 

 

Tytuł uchwały                                   

  Treść     
         

XXIX/198/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2017 rok.  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

XXIX/197/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXIX/196/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

XXIX/195/2016

z dnia

29.12.2016

 

W sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Chrostkowo  w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku

  uchwała

XXIX/194/2016

z dnia

29.01.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

zal. 1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XXIX/193/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026  

uchwała

zał. 1

 

XXIX/192/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawieokreślenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.   uchwała

XXIX/191/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna  

uchwała

załącznik

XXIX/190/2016

z dnia

29.12.2016

  W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2017.   

uchwała

załącznik

XXVIII/189/2016

z dnia

14.12.2016

  w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163 położonych  w Lipnie obręb Nr 12 przy ulicy Jagodowej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXVIII/188/2016

z dnia

14.12.2016

  W sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie   uchwała

XXVIII/187/2016

z dnia

14.12.2016

  W sprawiewysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXVIII/186/2016

z dnia

14.12.2016

  W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   uchwała

XXVIII/185/2016

z dnia

14.12.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XXVII/184/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna"   uchwała

XXVII/183/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna"   uchwała

XXVII/182/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna"   uchwała

XXVII/181/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna"   uchwała

XXVII/180/2016

 z dnia

23.11.2016

  W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej  

uchwała

załącznik

XXVII/179/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2015 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Miasta Lipna.   uchwała

XXVII/178/2016

z dnia

23.11.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna"  

uchwała

załącznik

XXVII/177/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt w 2016 roku"   uchwała

XXVII/176/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 20017 Gminy Mista Lipna z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."   uchwała

XXVII/175/2016

z dnia

23.11.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu   uchwała

XXVII/174/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakłądu budżetowego   uchwała

XXVII/173/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok   uchwała

XXVII/172/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie określenia wysokości stawek podatklu od środków transportowych na 2017 rok   uchwała

XXVII/171/2016

z dnia

23.11.2016

  W sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok   uchwała

XXVII/170/2016

z dnia

23.11.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXVI/169/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Lipna do współtworzenia Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".   uchwała

XXVI/168/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XXVI/167/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XXVI/166/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXVI/165/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Lipna z Województwem Kujawsko - Pomorskim przy realizacji przez Wojewóztwo Zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559", będącego zadaniem własnym Wojwództwa.   uchwała

XXVI/164/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" przyjętego uchwałą nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku.   uchwała

XXVI/163/2016

z dnia

29.09.2016

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026.  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXVI/162/2016

z dnia

29.09.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXV/161/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna porozuemienia w tym zakresie.   uchwała

XXV/160/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody bdrzewa gatunku dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna.   uchwała

XXV/159/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie zmiany w uchwale w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.   uchwała

XXV/158/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2817/3 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Modrzewiowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXV/157/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/49 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXV/156/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020.  

uchwała

załącznik

XXV/155/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

załącznik

XXV/154/2016

z dnia

29.08.2016

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026.  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXV/153/2016

z dnia

29.08.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku.  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał.2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXIV/152/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.   uchwała

XXIV/151/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie zmian w Statucie Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/150/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/26 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Komunalnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/149/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/8 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Miedzianej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/148/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażeniaq zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka Nr 2634/7 i 2634/8 położone w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Jaśminowej, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/147/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/6 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/146/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna ( ul. Polna - działka 866/4)   uchwała

XXIV/145/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Polna - działka 849/1)   uchwała

XXIV/144/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Polna - działka 850/1)   uchwała

XXIV/143/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Łączna - działka 326)   uchwała

XXIV/142/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020   uchwała

XXIV/141/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   uchwała

XXIV/140/2016

 z dnia

21.06.2016

  W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   uchwała

XXIV/139/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.   uchwała

XXIV/138/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

uchwała

załącznik 1

załącznik 2

XXIV/137/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/136/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

XXIV/135/2016

z dnia

21.06.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2016 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXIV/134/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.   uchwała

XXIV/133/2016

z dnia

21.06.2016

  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok   uchwała

XXIII/132/2016

z dnia

25.05.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

XXII/131/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Lipnie w 76 rocznicę zbrodni katyńskiej.   uchwała

XXII/130/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego   uchwała

XXII/129/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

XXII/128/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym.  

uchwała

załącznik

XXII/127/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie uchylenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku"   uchwała

XXII/126/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie wymagań, jakie powiniem spełnić przedsiebiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciakłych na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXII/125/2016

 z dnia

27.04.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1399/39, 1368/9 i 1376/37 połozonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. reymonta, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXII/124/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.   uchwała

XXII/123/2016

]z dnia

27.04.2016

  W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie   uchwała

XXII/122/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015.   uchwała

XXII/121/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji "budżetu partycypacyjnego" Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXII/120/2016

z dnia

27.04.2016

  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXII/119/2016

z dnia

27.04.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budzetu miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XXI/118/2016

z dnia

06.04.2016

  W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.  

uchwała

załącznik

XXI/117/2016

z dnia

06.04.2016

  W sprawie obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski   uchwała

XX/116/2016

z dnia

16.03.2016

  W sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020.   uchwała

XX/115/2016

z dnia

16.03.2016

  W sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XX/114/2016

z dnia

16.03.2016

  W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku"   uchwała

XX/113/2016

z dnia

16.03.2016

  W sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.  

uchwała

załącznik

XX/112/2016

z dnia

16.03.2016

  W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Lipnie.  

uchwała

załącznik

XX/111/2016

z dnia

16.03.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała 

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XIX/110/2016

z dnia

22.02.2016

  W sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lipnie w filię Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie   uchwała

XIX/109/2016

z dnia

22.02.2016

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 7742/24 położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy ul. Wojska Polskiego stanowiącą własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XIX/108/2016

z dnia

22.02.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna".  

uchwała

załącznik

 

XIX/107/2016

z dnia

22.02.2016

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XVIII/106/2016

z dnia

03.02.2016

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.   uchwała

XVIII/105/2016

z dnia

03.02.2016

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XVIII/104/2016

z dnia

03.02.2016

  W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018   uchwała

XVIII/103/2016

z dnia

03.02.2016

  W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018   uchwała
         Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
1 grudnia 2014 r. 11:08190216


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:14 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:12 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:08 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej