pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2012 roku 

(kadencja 2010-2014) 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

   
    Tytuł uchwały

Uchwała

do

 pobrania

XXVII/213/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nioeruchomości komunalnych.

uchwała

XXVII/212/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna. 

uchwała

XXVII/211/2012

z dnia

19.12.2012

 

    W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

uchwała

XXVII/210/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1045/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. 22 Stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XXVII/209/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 786/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 na Os. Ziemowita, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXVII/208/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

uchwała

załącznik - program

załącznik Nr 1 do programu

załącznik Nr 2 do programu

XXVII/207/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok.

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

 XXVII/206/2012

z dnia

19.12.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 XXVI/205/2012

z dnia

28.11.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 uchwała

 XXVI/204/2012

z dnia

28.11.2012

 

     W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

 uchwała

 XXVI/203/2012

z dnia

28.11.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 uchwała

XXVI/202/2012

z dnia

28.11.2012

 

   

W srawie wyboru metody ustlenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

XXV/201/2012

z dnia

21.11.2012

 

    W sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie.

uchwała

XXV/200/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego konsolidacyjnego

uchwała

 XXV/199/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

 W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lipnie.

 uchwała

XXV/198/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega wybudowana w 2011 roku sieć ciepłownicza zasilająca budynki przy ul. Komunalnej 10 i 12.

uchwała

XXV/197/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Lipnie.

uchwała

XXV/196/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwała

XXV/195/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała

załącznik

XXV/194/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała

XXV/193/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała

 XXV/192/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

 W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego.

 uchwała

XXV/191/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty.

uchwała

XXV/190/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie uchwalenia"Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

uchwała

XXV/189/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok

uchwała

 XXV/188/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

 uchwała

XXV/187/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

uchwała

 XXV/186/2012

z dnia

21.11.2012

 

   

 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

 uchwała

 XXIV/185/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą Bobrowniki, Gminą i Miastem Skępe, Gminą Fabianki, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Wielgie, regulującego zasady współdziałania ww. jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego.

 uchwała

XXIV/184/2012

z dnia

29.10.2012

 

    W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

załącznik

 XXIV/183/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15.

uchwała

XXIV/182/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod poszerzenie działki Nr 1399/37 na własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

XXIV/181/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

uchwała

 XXIV/180/2012

z dnia

29.10.2012

 

     W sprawie obwodów głosowania

 uchwała

załącznik

 XXIV/179/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

 

XXIV/178/2012

z dnia

29.10.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

XXIII/177/2012

z dnia

 28.09.2012

 

   

W sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2012 - 2015.

uchwała

XXIII/176/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XXIII/175/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunkó i zasad korzystania z tych obiektów.

uchwała

XXIII/174/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

uchwała

XXIII/173/2012

z dnia 28.09.2012

 

   

W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna".

uchwała

XXIII/172/2012

z dnia 28.09.2012

 

    W sprawie okręgów wyborczych

uchwała

XXIII/171/2012]

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim.

uchwała

 XXIII/170/2012]

z dnia

28.09.2012

 

     

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działaka Nr 1989/13 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Okrzei, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XXIII/169/2012

z dnia 28.09.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działaka Nr 2411/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXIII/168/2012

z dnia  

28.09.2012

 

   

 W sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

załącznik

XXIII/167/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lipno

uchwała

XXIII/166/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

uchwała

XXIII/165/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

uchwała

XXIII/164/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn.: "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń", realizowanego w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny System Kształcenia i doskonalenia nauczycieli - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

uchwała

XXIII/163/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

Zmieniajaca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2012 roku

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

XXIII/162/2012

z dnia

28.09.2012

 

   

Zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020.

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 XXI/161/2012

z dnia

23.08.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi działem 90/14, 90/15, 90/16 położonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Bronisława Malinowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.

        uchwała             

 

XXI/160/2012

z dnia

23.08.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 44.

uchwała

 

XXI/159/2012

z dnia

23.08.2012

 

    W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 7, 8a, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 44.

uchwała

 

 XXI/158/2012

z dnia

23.08.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 5 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47.

 uchwała

 

XXI/157/2012

z dnia

23.08.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonego w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza 22, stanowiącego włąsność Gminy MIasta Lipna.

uchwała

 

XXI/156/2012

z dnia

23.08.2012

 

     W sprawie utworzenia obwodu głosowania

 uchwała

 

XX/155/2012

z dnia

25.06.2012

 

    W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 uchwała

 

XX/154/2012

z dnia

25.06.2012

 

     W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2012 roku

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

 

XX/153/2012

z dnia

25.06.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020

 

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

 

XIX/152/2012

z dnia

12.06.2012

 

     W sprawie zasad zbywania części nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna oraz ustanowienia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

 uchwała

 

XIX/151/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

 W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

 

XIX/150/2012

z dnia

12.06.2012

 

     

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiegać będzie sieć ciepłownicza łącząca os. Reymonta z kotłownią przy ul. Ekologicznej w Lipnie.

 uchwała

 

XIX/149/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 

XIX/148/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 7 na Os. Reymonta, działka Nr 1376/36 o powierzchni 0,0044 ha.

uchwała

 

XIX/147/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakłądu budżetowego

uchwała

 

XIX/146/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

 W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 uchwała

 

XIX/145/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2012 roku

 

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

 

 XIX/144/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019.

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 

 XIX/143/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

 W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2011 rok

 uchwała

 

XIX/142/2012

z dnia

12.06.2012

 

   

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu miasta Lipna za 2011 rok

uchwała

 

XVIII/141/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.

uchwała

 XVIII/140/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

 W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

 uchwała

XVIII/139/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

Zmieniajacy uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządku terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 XVIII/138/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

 Zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 uchwała

 XVIII/137/2012

 z dnia

27.04.2012

 

   

 W sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie.

 uchwała

 XVIII/136/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

 Zmieniajca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2012 roku.

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

XVIII/135/2012

z dnia

27.04.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załacznik Nr 3

XVII/134/2012

z dnia

29.03.2012

 

   

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwirząt".

uchwała

XVII/133/2012

z dnia

29.03.2012

 

   

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 XVII/132/2012

z dnia

29.03.2012

 

   

 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/318/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dloa szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XVII/131/2012

z dnia

29.03.2012

 

   

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2011 rok

uchwała

 XVII/130/2012

z dnia

29.03.2012

 

   

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2011 rok

 uchwała

XVII/129/2012

z dnia

29.03.2012

 

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2012 roku

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 XVI/128/2012

z dnia

24.02.2012

 

     W sprawie przyjęcia rezolucji.

 uchwała

XVI/127/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

W sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie.

uchwała

XVI/126/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie z drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/4 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Cegielnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 XVI/125/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Sierakowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

 uchwała

XVI/124/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

W sprawie przyjęcia " Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna".

uchwała

załącznik

 XVI/123/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

 W sprawie zawarcia ugody w celu zakończenia sporu dotyczącego rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta Lipna z nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23

uchwała

załącznik

 XVI/122/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok

 uchwała

załącznik Nr 1

załacznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

XVI/121/2012

z dnia

24.02.2012

 

   

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019

uchwała

załącznik nr 1

załącznik Nr 2

XV/120/2012

z dnia

25.01.2012

 

   

W sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Włocławek przeznaczonej na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2012 roku.

uchwała

XV/119/2012

z dnia 

25.01.2012

 

   

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargoiwej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1722/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicu Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała 

XV/118/2012

z dnia 

25.01.2012

   

 W sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie.

 uchwała
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16176214


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej