pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności


Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.

Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

-wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

-zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

-współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmiastrza w zarządzaniu kryzysowym jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lipnie. Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład miejskiego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

- stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Podstawa prawna działania:

Miejski  Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lipnie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

TELEFONY ALARMOWE

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe,

785 221 836 – Straż Miejska w Lipnie.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krzysztof KuberskiKrzysztof KuberskiKrzysztof Kuberski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
13 maja 2021 r. 13:2514514


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
13 maja 2021 r. 14:10 Edycja strony Krzysztof Kuberski
13 maja 2021 r. 14:08 Edycja strony Krzysztof Kuberski
13 maja 2021 r. 14:07 Edycja strony Krzysztof Kuberski
13 maja 2021 r. 13:29 Dodanie strony Krzysztof Kuberski
Pokaż więcej