pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesje RM w 2007 roku


 

 

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 grudnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. więcej...

           *  objaśnienia do projektu budżetu . więcej ...

           *  załączniki od 1 - 13. więcej ...

           *  zarządzenie Burmistrza Miasta. więcej ...

           *  prognoza długu.więcej ...

           *  projekt inwestycji na 2008 r. więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej na własności Gminy Miasta Lipna. więcej ...

3. Projekt uchwały w  sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złote dla celu ustalenia wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej ...

        * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości . więcej ...

        * załącznik Nr 1 - więcej ...

        * załącznik Nr 2 - więcej ...

6 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. więcej ...

       * załącznik - taryfa  -  więcej ...  * tabela nr 1 -  więcej ...  * tabela nr 2  - więcej ...

       * tabela nr 3  -  więcej ... * tabela nr 4 - więcej ...  * tabela nr 5 - więcej ...

       * tabela nr 6 - więcej ...  * tabela nr 7 - więcej ... * tabela nr 8 i 9 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. więcej ...

        * załącznik - regulamin - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej ...

        * załącznik - Program MKRPA - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. - więcej ...

        * uzasadnienie - więcej ...                     * załącznik Nr 1 - więcej ...

        * załącznik Nr 2 - więcej ...                   * załącznik Nr 3 - więcej ...


Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                         w dniu 7 grudnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.  więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. więcej ...


 Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                w dniu 30 listopada 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok. więcej ...

     *     uzasadnienie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. więcej ...

     *     uzasadnienie - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. więcej ...

    *     uzasadnienie- więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów na 2008 rok. wiecej ...

    *      uzasadnienie - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008. więcej ...

    *   załącznik  Nr 1 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 r. dla zakładu budżetowego. wiecej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włąścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Obsługi Komunalnej dla miasta Lipna.więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na rok 2007. więcej ...

     *  załącznik Nr 1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 2 - więcej ...

     *  załącznik Nr 2.1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 3 - wiecej ...

     *  załącznik Nr 4 - więcej ...

     *  załącznik Nr 5 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok - więcej ...


Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                             w dniu 6 listopada 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu. więcej ...

     * załącznik - Statut. więcej ...

     * zał. Nr 1 i 2 do Statutu.więcej ...   

     * zał Nr 3. więcej ... 

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniopwego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych. więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejski Ośrodek Kultury w Lipnie" oraz nadania jej statutu. więcej ...

     * załącznik - statut. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą " Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie" oraz nadania jej statutu. wiecej ...

     * załacznik - statut. więcej ...  


Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                      w dniu 29 października 2007 r.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich. więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej. więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008 - 2011. więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Miasta Lipna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Planu Rewitalizacji dla miasta Lipno na lata 2007 - 2013. więcej ...

                 * załącznik - Plan Rewitalizacji - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna. więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. wiecej ...

10. Projekt uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania jej statutu. wiecej ...

                   * załącznik Nr 1 - więcej ...

                   * załącznik Nr 2 - więcej ... 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku. więcej ...

          * uzasadnienie do projektu uchwału - więcej ...

          * załącznik Nr 1 - więcej ...

          * załącznik Nr 1.1- więcej ...

          * załącznik Nr 2 - więcej ...

          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...

          * załącznik Nr 3 - więcej ...

          * załącznik Nr 4 - więcej ...

      


Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 19 wrzesnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę       Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich. więcej...

2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru dokonania likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz nadania im statutów.  więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Lipnie.   więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej w drodze przetargu. więcej...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzetom.  więcej...

7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna".  więcej...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytuły "Zasłużony dla Miasta Lipna".    więcej...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej Statutu.  więcej...

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na rok 2007. więcej...

     * uzasadnienie do zmian budżetu. więcej...                                                                                                          

     * Załącznik Nr 1 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 2 do zmian budżetu. więcej...

     * Załacznik Nr 3 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 4 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 5 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 6 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 7 do zmian budżetu. więcej...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - prawa odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie. więcej ...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56162618


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej