pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2016


Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie: Zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2016 roku

w sprawie: Ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2015 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2016 roku

w sprawie: Powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 lutego 2016 roku

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  lutego 2016 roku

w sprawie: Powołania Lipnowskiej Rady Seniorów i nadania jej regulaminu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2016 roku

w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie: Ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: Wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia marca 2016 roku

w sprawie: . więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016- 2023. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony i dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2019. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Wprowadzenia zasad Polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...


Zał. Nr 1. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie: Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna.więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2016 roku

w sprawie: . więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie: Przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego yrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2.więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie: Zmiany zarządzenia dot. przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie: Powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2017 rok dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr  w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2 im. Noblistów Polskich. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:  więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na rok 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostek budżetowych. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: upoważnienia do zorganizowania działalności jednostki budżetowej- Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 Pani Jolanty Wenderlich z zajmowanego stanowiska. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 pani Danuty Szczepańskiej z zajmowanego stanowiska. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna za 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2017. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie: określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2016 roku

w sprawie: więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie :w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna oraz zasad organizacji i wyposażenia Punktu Kontaktowego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia powołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie:. wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasta lipna i jego jednostkach. więcej...

__________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07339316


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej