pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesje RM w 2008 roku


 

 

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzenia przez Gminę Miasta Lipna przedszkoli miejskich - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspólpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lipna na 2009 rok - więcej ...

     * objaśnienia do budżetu - więcej ...    * załączniki 1 - 13 - więcej ...     

     * stan mienia komunalnego - więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - więcej ...

     * załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...               * załącznik Nr 2 - więcej ...

 


      Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 11 grudnia 2008 roku    

1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie - więcej ...

 


 

                                Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                     w dniu 28 listopada 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - więcej ...

3. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 -więcej ... 

     * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...            * załącznik nr 5 - więcej ...           * załącznik nr 6 - więcej ...

     * załącznik nr 7 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2009 rok - więcej ...      

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok - więcej ...

     * plan pracy Komisji na 2009 rok  - wiecej ...

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - więcej ...

 


                                     Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 

                                                                w dniu 19 listopada 2008 roku

1.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Przebudowa i remont ulicy 22 Stycznia w Lipnie z poprawą bezpieczeństwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" wraz z projektowaniem - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub załkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

  


                                        Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 

                                                                w dniu 15 października 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy terenom na rzeką Mień - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników do selaktywnej zbiórki odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie - więcej ...

10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...         * załącznik Nr 5 - więcej ...

     * załącznik Nr 6 - więcej ...

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna i na lata 2004-2011 wraz z jego integralną częścią - "Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasta Lipna na lata 2004-2011" - więcej ...

     * załącznik - Gminny plan gospodarki odpadami - wiecej ...

 


 

                                                   Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                       w dniu 12 września 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchowmości - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna - więcej ...

      *  statut ZOK - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowychzasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Miasta Lipna lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - więcej ...

 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

         * załacznik Nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...

         * załącznik Nr 3 - więcej ...            * załącznik Nr 4 - więcej ...          * załącznik Nr 5 - więcej ...

         * załącznik Nr 6 - więcej ...             * załącznik Nr 7 - więcej ...          * załącznik Nr 8 - więcej ...

 


 

                                        Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 27 czerwca 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załącznik Nr 3 - więcej ...           * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o - więcej ...

      * załącznik Nr 1 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna - więcej ...

    * projekt statutu - więcej ...

 


 

                                   Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                  w dniu 14 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Świętego Antoniego patronem Miasta Lipna - więcej ...

 


                                        Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 12 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku. więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...     * załącznik  Nr 1- więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...     * załącznik nr 4 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego -  więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie  - więcej ... 

 


 

                                  Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 2 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wspólnychprzedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w uzytkowanie wieczyste. więcej ...

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej. więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

       * załącznik - więcej...

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roko. więcej ...

        * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...

        * załącznik Nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu. więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" Panu Zdzisławowi Ostrowskiemu. więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchylenia Statutu Miasta Lipna. więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej dokonywanej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej ...

       * załącznik- więcej ... 


                                     Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                           w dniu 24 kwietnia 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna. więcej ...

     * Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej...                     

     * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...         * załącznik Nr 4 - więcej ...

     * załącznik Nr 5 - więcej ...      * załącznik Nr 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/40/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społacznej w Lipnie za 2007 rok - więcej ...

     * sprawozdanie MOPS w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie porozumienia komunalnego o przejęciu przez Gminę Miasta Lipno prowadzenia Cmentarza Komunalnego w Złotopolu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...   

       * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załacznik Nr 5 - więcej ... 

       * załącznik Nr 6 - więcej ...       

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu - więcej ...  

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego - więcej ...

 


                                   Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                           w dniu 28 marca 2008 roku

1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Wyszyńskiego). więcej ...

2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku. więcej ...

         * uzasadnienie - więcej...      * załącznik Nr 1- więcej...       * załącznik Nr 1.1 - więcej...

         * załącznik Nr 2 - więcej...      * załącznik Nr 2.1 - więcej...   * załącznik Nr 3 - więcej...

         * załącznik Nr 4 - więcej...

3) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej...

4) Projekt uchwały  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna. więcej...

5) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/127/08 z dnia 27 lutego 2008 roku. więcej ...

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007 - 2013. więcej ...

7) Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Lipnie pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. - więcej ...

     * załącznik Nr 1 - więcej ...              * załącznik Nr 2 - więcej ...

8) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich części zadania pn. "Remont drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Płock" - więcej ... 


                                 Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                    w dniu  27 lutego 2008 roku

1) Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Więcej...     

                     *  załącznik Nr 1 - więcej ...

                     *  załącznik Nr 2 - więcej ...                                      

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. więcej ...

3) Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowisku Miejskiemu przy ul. 3 Maja 1 b w Lipnie. więcej ...

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie. więcej ...

                    * uzasadnienie - więcej ...

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013. więcej...

                    * strategia MOPS - więcej ...

6) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu. wiecej ...

                     * uzasadnienie wniosku - wiecej ...

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok. więcej ...

                    * sprawozdanie MKRPA za 2007 r.- więcej ...

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetyargowej (ul.Cegielna) więcej ...

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej ( ul. Polna) więcej ...

10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Dobrzyńska) - więcej ...

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. więcej ...

12) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna. więcej ...

13) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku . więcej ...

                      * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...    

                      * załącznik Nr 2.1- więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...        * załącznik Nr 4 - więcej ...

                      * załącznik Nr 5 - więcej ...       * załącznik Nr 5.1 - więcej ...     

14) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na teren miasta Lipna - więcej ...  

15) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom oranizacyjnym Gminy Miasta Lipna - wiecej ...      

                 

 

 


 

                           

 

 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56167718


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej