pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Skarbnik Miasta


 

Mariola Michalska
Skarbnik Miasta Lipna

Funkcję pełni od 1 września 2015 r.

Kontakt:
054 288 42 31       email: skarbnik@umlipno.pl 

    
 
1. Prawa i obowiązki Skarbnika wynikają z art.34 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku oraz innych ustaw.
2. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały
o powołaniu.
3. Skarbnik koordynuje i nadzoruje działania z zakresu zadań Wydziału Finansowo-Księgowego oraz gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Do podstawowych zadań Skarbnika należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo –budżetowych,
2) nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych,
3) przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych,
4) opracowanie projektu budżetu gminy,
5) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
6) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie:
a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienia terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
c) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmian.
d) prowadzenia skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych,
e) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi,
f) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
7) opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
8) współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,
9) zorganizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych,
10) badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Burmistrzowi w tym zakresie,
11) bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
12) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
13) uczestnictwo w pracach organów gmin.
14) pełnienie funkcji głównego księgowego jednostek nie bilansujących się samodzielnie.
15) Kontrasygnata dokumentów finansowych,
16) informowanie Burmistrza o wadliwościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej,
17) sporządzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu,
18) uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
19) szczegółowe obowiązki i zadania określa zakres czynności opracowany przez Burmistrza,
20) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
7 sierpnia 2007 r. 19:3025068


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 grudnia 2014 r. 13:07 Edycja Przemysław Rogeński
1 października 2009 r. 13:50 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:00 Edycja Przemysław Rogeński
7 sierpnia 2007 r. 19:30 Dodanie Administrator
18 grudnia 2014 r. 13:07 Edycja Przemysław Rogeński
1 października 2009 r. 13:50 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:00 Edycja Przemysław Rogeński
7 sierpnia 2007 r. 19:30 Dodanie Administrator
Pokaż więcej