pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesję RM w 2013 roku kadencja 2010-2014


 

 


 

Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...      * załącznik nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2014 rok -więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...     * załącznik nr 1.1. - więcej ...      * załącznik nr 2 - więcej ...

* załącznik nr 2.1 - więcej ...   * załącznik nr 3 - więcej ...         * załącznik nr 4 - więcej ...

* załącznik nr 5 - więcej ...      * załącznik nr 6 - więcej ...          * załacznik nr 7 - więcej ...

* załącznik nr 8 - więcej ...       * załącznik nr 9 - więcej ...      * załącznik nr 10 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2020 - więcej...

* załącznik nr 1 - więcej ...       * załącznik nr 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...        * załącznik nr 2 - więcej ...     * załącznik nr 2.1 - więcej ...

* załącznik nr 3 - więcej ...        * załącznik nr 4 - więcej ...      * załącznik nr 5 - więcej ...

* załącznik nr 6 - więcej ...         * załącznik nr 7 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...         * załącznik nr 2 - więcej ...        * załącznik nr 3 - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale (Mickiewicza) - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie okregów wyborczych - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania - więcej ...

12. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2014 rok - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 26 listopada 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 w dniu 20 listopada 2013 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - więcej ...

    * załącznik nr 1- więcej ...               * załącznik nr 2 -więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2013 roku - więcej ...

     * załącznik nr 1 - więcej ...        * załącznik nr 2 - więcej...     * załącznik nr 3 - więcej...

     * załącznik nr 4 - więcej ...         * załącznik nr 5 - więcej ...    * załącznik nr 6 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śrdoków transportowych na 2014 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2014 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce HOTELE WŁOCŁAWEK Sp. z o.o. -więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

 9. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia"Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalnści pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujacą na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lipnie - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna  - wiecej ...

 


 

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 10 października 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 września 2013 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026 - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...    * załącznik nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...   * załącznik nr 2 - więcej ...         * załącznik nr 2.1 - więcej ...

* załącznik nr 3 - więcej ...        * załącznik nr 4 - więcej ...           * załącznik nr 5 - więcej ...

* załącznik nr 6 - więcej...         * załącznik nr 7 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 28962/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. W.Polskiego, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" (Gulcz) - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" (Mróz) - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" profesorowi Stanisławowi Ossowskiemu - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 sierpnia  2013 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utowrzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * załącznik nr 1- więcej ...         * załącznik nr 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * załącznik nr 1 - więcej ...   * załącznik nr 2 - więcej ...

* załącznik nr 3 - więcej ...    * załącznik nr 4 - więcej ...   * załącznik nr 5 - więcej ...

* załącznik nr 6 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Przedsiębiortswie Hotelarskim "Kujawy - Zajazd Polski Sp. w o.o." - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega sieć ciepłownicza wybudowana przed 2010 rokiem oraz w latch 2012-2013 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruintu na własnośc Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na właśność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1043/2 położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy ul. 22 Stycznia, stanowiącej właśność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego właśność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. 11 Listopada 3 - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 3 - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Kilińskiego 15 A - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 A - wiecej ...

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21 - wiecej ...

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 31 - wiecej ...

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul Piłsudskiego 31 - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego nr 21 wraz z gruntem położonym w Lipnie przy ul. Źródlanej - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXXIII sesję rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 20 czerwca 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2012 rok - więcej ...

* sprawozdanie opisowe - więcej ...       * zał. nr 1 - więcej ...            * zał. nr 2 - więcej ...

* zał. nr 3 - więcej ...     * zał. nr 3 a - więcej...     * zał. nr 4 - więcej ...    * zał nr 4 a- więcej ...

* zał. nr 5 - więcej ...      * zał. nr 6 - więcej ...      * zał. nr 7 - więcej ...    * zał. nr 8 - więcej ...

* zał. nr 9 - więcej ...      * zał. nr 9 a - więcej ...   * zał. nr 10 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2012 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026 - więcej ...

* zał. nr 1 - więcej ...

4. Projket uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budzetu miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

* zał. nr 1 - więcej ...      * zał. nr 2 - więcej ...      * zał. nr 3 - więcej ...        * zał. nr 4 - wiecej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Tyrystycznej (K-POT) - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 817/3, 820/2, 3110/2 połóżonej w Lipnie, Obręb Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego i ul. Polnej stanowiące własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 865/4 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej, staniwącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projket uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jaki działki nr 863/8 i 865/8 położonej w Lipnie nr 3 przy ul. Polnje, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 861/4, 862/4, 863/7 i 865/7 położonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej włąsność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 2803/1, 2803/2, 2803/3 i 2803/4 położonych w Lipnie OBręb Nr 8 przy ul. Bukowej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - wiecej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z gruntem, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. 3 Maja 13 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13 - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z gruntem, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl.Dekerta 23 - więcej ...

 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży likalu mieszkalnego nr 5 ustytuowanego w budynku położonym w Lipnie Pl. dekerta 23 - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/354/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( ul. Komunalna 3)- więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/355/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Komunalna 4) - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/356/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Komunalna 5) - więcej ...

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/361/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Sierakowskiego 6 A) - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/362/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Sierakowskiego 6 B) - więcej ...

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/363/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Sierakowskiego 6 C)- więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/364/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Sierakowskiego 6 D) - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/365/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Sierakowskiego 6 E) - więcej ...

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Skępska 23 B) - więcej ...

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/358/2009 rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Kościuszki 15 A) - więcej ...

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/357/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (ul. Kilińskiego 3) - więcej... 

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/353/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Pl.Dekerta 21) -więcej ...

 


 Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie 

w dniu 15 maja 2013 roku

 

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...      * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 -więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 3 - więcej ...    * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ... 

* załącznik Nr 6 - więcej ...    * załącznik Nr 7 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego - więcej...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2012 -więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gmine Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Projektu :Rekultywacja skłądowiska odpadów w województwie kujawsko - pomorskim" - więcej ...

* załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 dla Miasta Lipna -więcej ...

* załącznik - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1244/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiący własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1235/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Mokrej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna -więcej ...

11. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. 11 Listopada 3 - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku poózonym w lIpnie przy Pl. 11 Listopada 3 - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Kilińskiego 15 - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie, przy ul. Kilińskiego 15 - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 28 - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickieiwcza 28 - więcej ...

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. Dekerta 24 - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzekaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy Pl.Dekerta 24 - więcej ... 

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach przy ul. Mickiewicza 19 i 19 a - więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach przy  ul. Mickiewicza 19 i 19 a - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku  Kilińskiego 15) - więcej ...

23. Proejkt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Kilińskiego 15A) -więcej ...

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Kilińskiego 24) - więcej ...

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/296/2009  Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 1) - więcej ...

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 2) -więcej ...

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku(A.Krajowej 4) - więcej ...

28. Projekt uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2 października 2009 roku (A. Krajowej 8) - więcej ...

29. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX301/2009 rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 10) - więcej ...

30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Komunalna 6) - więcej ...

31. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 8) - więcej ...

32. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 10) - więcej ...

33. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 paździenika 2009 roku (Komunalna 12) - więcej ...

34. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 17) - więcej ...

35. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX305/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 22) - więcej ...

36. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 24) - więcej ...

37. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 34) - więcej ...

38. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 36) - więcej ...

39. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 40 A) - więcej ...

40. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52) - więcej ...

41. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickieiwcza 52A) - więcej ...

42. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 10) - więcej ...

43. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 12) - więcej ...

44. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/335/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 21) - więcej ...

45. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/336/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 26 A) - więcej ... 

46. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 34) - więcej ...

47. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 2) - więcej ...

48. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 4) - więcej ...

49. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 paxdziernika 2009 roku ( Reymonta 5) - więcej ... 

50. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 6) -więcej ...

51. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (3 Maja 13 A) - więcej ...

52. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Ciasna1) - więcej ...

 


                       Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 19 marca 2013 roku

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012–2026  więcej

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta więcej

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  rok 2013” więcej załącznik

5. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Polnej. więcej

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1701/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. więcej

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1701/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. więcej

8. Proejkt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna. więcej


 

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 26 lutego 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

* załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015 - więcej ...

* załącznik -więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" - więcej ...

 

 


 

 

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 31 stycznia 2013 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miasta Lipna do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Pomorza i Kujaw" - więcej ...

 

 


 

 

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 10 stycznia 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2026 - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...             * załącznik Nr 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

 


              

 

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 20 czerwca 2013 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2012 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2012 rok - więcej ...


 


 

 


 

 

 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16189314


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej