pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2013


Zarządzenie Nr 1/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2013 roku w MOPS w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 stycznia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Misata Lipna. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizazacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234, poz 1536 z późn. zm.). więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizazacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234, poz 1536 z późn. zm.). więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej do administrowania, gospodarowania i zarządzania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna 15/2007 z dnia 12.01.2007 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizazacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2003 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 3013 rok. więcej...
Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2013 roku

zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych przez organizazacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie: Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń" z dnia 06.12.2012 r. zawartej z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie: roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2013 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010r., zmienionego Zarządzeniem Nr 25 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Misata i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mista Lipna za 2012 rok. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie: trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013 - 2015. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie: obsługi wierzytelności byłego Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 lipca 2013 roku

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zaków podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych do dnia 6 września 2013r. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lipca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...
Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu użytkowania samochodu służbowego oraz obsługi transportowej Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Mista Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w lipnie. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Deręgowskiej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie:  upoważnienia Pani Eweliny Trąbki do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru laureatów konkursu plastycznego pn. "Piłka nożna - moja sportowa pasja". więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 września 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur  kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w  Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
Zał. Nr 3  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...
Zał. Nr 1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: opracownia planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Góreckiego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2014 oraz wprowadzenia :Instrukcji planowania budżetu Lipna na rok 2014. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie materiałów zawierających informacje niejawne i dokonania zniesienia, zmiany lub utrzymania klauzuli tajności. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie:projektu budżetu miasta Lipna na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej . więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęcte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonych w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęcte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie: zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miasta Lipna i jej jednostkach budżetowych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 grudnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Góreckiego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2014 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07361816


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej