pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały z 2007 roku             Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie podjęte w 2007 rok

 


Nr, data podjęcia 

 

 

 

 

 

D o t y c z y

 

 

Pobierz uchwałę

 

 

 
       
 

XVI/114/07

 z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Pobierz uchwałę

załacznik nr 1- program

zał. Nr 1 do programu

zał. Nr 2 do programu


     

XVI/113/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

Pobierz uchwałę

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3


     

XVI/112/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Pobierz uchwałę


     

XVI/111/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Pobierz uchwałę


     

XVI/110/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie wyposażenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w majątek nieruchomy.

Pobierz uchwałę


     

XVI/109/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pobierz uchwałę

załącznik


     

XVI/108/07

 z dnia

29.12.2007 r.

      W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Pobierz uchwałę

załącznik


     

 XVI/107/07

z dnia

29.12.2007

       W sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie.

Pobierz uchwałę 

załącznik


     

XVI/106/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipno.

Pobierz uchwałę


     

XVI/105/07

z dnia

29.12.2007

      W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złote dla celu ustalenia wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pobierz uchwałę


     

XVI/104/04

z dnia

29.12.2007

      W sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2008 rok

Pobierz uchwałę

Objaśnienia do budżetu

zał.1-5 i 7-13

załącznik nr 5A

załącznik nr 6


     

 XV/103/07

z dnia

07.12.2007

       W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

pobierz uchwałę

 
       
 

XV/102/07

z dnia

07.12 2007

      W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Pobierz uchwałę


     

XIV/101/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pobierz uchwałę

Załącznik Nr 1

 
       
 

 XIV/100/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę


     

XIV/99/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

Pobierz uchwałę

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.1.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
       
 

 XIV/98/07

 z dnia

30.11.2007

       W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Obsługi Komunalnej dla miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

XIV/97/07

z dnia

30.11.2007

      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/96/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XIV/95/07

z dnia

30.11.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania statutu.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/94/07

 z dnia

30.11.2007

       W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/93/07

z dnia

30.11.2007

       W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 XIV/92/07

z dnia

30.11.2007

 

 

 

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

  pobierz uchwałę


 

 

 XIII/91/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XIII/90/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

 W sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie" oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

Załącznik - Statut

 


 

 

 

 


 


XIII/89/07

z dnia

06.11.2007

 

 

 

W sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie" oraz nadania jej statutu.

Pobierz uchwałę

Załącznik - Statut


 

 

  XII/88/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2007 roku

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 


 

 

 

 


 


 XII/87/07

 z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie powołania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2


 

 

 XII/86/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/85/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/84/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.

 Pobierz uchwałę


 

 

 XII/83/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Miasta Lipna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/82/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XII/81/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Pobierz uchwałę


 

 

  XII/80/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XII/79/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

W sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Planu Rewitalizacji Miasta Lipno na lata 2007-2013

Pobierz uchwałę

załącznik

 

 

 

 

 

 


 

 

  XII/78/07

z dnia

29.10.2007

 

 

 

  w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008 - 2011

Pobierz uchwałę

 XI/77/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

 Zmieniająca uchwałę Nr VII/57/07 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/76/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XI/75/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

 W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/74/07

z dnia

19.09.2007

 

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


XI/73/07

z dnia

19.09.2007 

 

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 


 

 

 

 


 


 XI/72/07

z dnia

19.09.2007

     

 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - prawa odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XI/71/07

z dnia

19.09.2007

      W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Lipnie.

Pobierz uchwałę


     

 XI/70/07

z dnia

19.09.2007

       W sprawie zamiaru dokonania likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz nadania im statutów.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 XI/69/07

z dnia

19.09.2007

       W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

XI/68/07

z dnia

19.09.2007

      W sprawie zmian z budżecie miasta Lipna w 2007 roku.

Pobierz uchwałę 

uzasadnienie

    Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

 
       
 

X/67/07

z dnia

13.09.2007

      W sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IX/66/07

z dnia

11.07.2007

 

 

     

    

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

                                                    

 

  Pobierz

uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

           

     

 IX/65/07

z dnia

11.07.2007

     

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

 Pobierz uchwałę

Załącznik

               

     

 VIII/64/07

z dnia

02.07.2007

      

W sprawie nieodpłatnego przekazania Składowiska odpadów komunalnych wraz z segregacją oraz kompostowaniem odpadów mineralnych w Lipnie

Pobierz uchwałę

            

     

 VIII/63/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu - śmieciarki  marki MAN TGA 26.320 o numerze rejestracyjnym CLI  69GY

Pobierz uchwałę

           
              

     

 VIII/62/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

VIII/61/07

z dnia

02.07.2007

 

     

Zmieniejąca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 r.

Pobierz uchwałę

            

     

VIII/60/07

z dnia

02.07.2007

     

Wyrażająca stanowisko w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna.

 Pobierz uchwałę

           

     

VIII/59/07

z dnia

02.07.2007

     

W sprawie podjęcia działań mających na celu poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 Pobierz uchwałę

           

     

  VII/58/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Korpalskim 

 Pobierz uchwałę

           

     

 VII/57/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu

 Pobierz uchwałę

Zał. Nr 1

Zał. Nr 1 do Statutu

 

           

     

 VII/56/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

 Pobierz uchwałę

             

     

 VII/55/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/07 RM w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych

 Pobierz uchwałę

              

     

 VII/53/07

z dnia

28.06.2007

     

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 VII/52/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2007 roku

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 2.2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

           

     

 VII/51/07

z dnia

28.07.2007

     

W sprawie uchwalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

VII/50/07

 z dnia

28.06.2007

      W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

Pobierz uchwałę

           

     

 VI/49/07

z dnia

27.04.2007

     

W sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych

 Pobierz uchwałę

 

           

     

 VI/48/07

z dnia

27.04.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 r.

 Pobierz uchwałę

Załącznik

           
 
       
 

 VI/47/07

z dnia

27.04.2007

     

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2007 roku.

 Pobierz uchwałę

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 3

           

     

 VI/46/07

 z dnia

27.04.2007

     

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 VI/45/07

 z dnia

27.04.2007

     

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2006 rok

 Pobierz uchwałę

           

     

 V/44/07

 z dnia

29.03.2007

     

W sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o złożeniu oświadczenia majątkowego.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/43/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntówi lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/42/07

z dnia

29.03.2007

      Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/41/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

 Pobierz uchwałę

           

     

V/40/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/39/07

z dnia

29.03.2007

 

      Zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 V/38/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2000 roku

 Pobierz uchwałę

       

 

 
 
       
 

 V/37/07

z dnia

29.03.2007

       W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/36/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/35/07

z dnia

29.03.2007

     

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/34/07

z dnia

29.03.2007

     

Zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 V/33/07

z dnia

29.03.2007

       W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IV/32/07

z dnia

12.02.2007

     

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

IV/31/07

z dnia

12.02.2007 

     

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 Pobierz uchwałę

           
 
       
 

IV/30/07

z dnia

12.02.2007

     

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Pobierz uchwałę

 

           

     
 

IV/29/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna.

Pobierz uchwałę

           
 
       
 

 IV/28/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata ...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/27/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/26/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

IV/25/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.

Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/24/07

z dnia

12.02.2007

       W sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/23/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu...

 Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/22/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007.

 Pobierz uchwałę

 
       
 

IV/21/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2007 rok

Pobierz uchwałę

 
       
 

 IV/20/07

 z dnia

12.02.2007

       W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 Pobierz uchwałę


     

IV/19/07

z dnia

12.02.2007

      W sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

Pobierz uchwałę

 

 

Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56176418


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej