pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej w 2015 roku


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie
z 2015 roku

Numer

i data

uchwały

 

Tytuł uchwały                                   

  Treść     
       

XVII/102/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał, 9

XVII/101/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVII/100/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Lipnie.   uchwała

XVII/99/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVII/98/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

załącznik

preliminarz

XVII/97/2015

z dnia

30.12.2015

Zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVII/96/2015

z dnia

30.12.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XVI/95/2015

z dnia

09.12.2015

W sparwie nadania tytułu "Zasłuzony dla miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XVI/94/2015

z dnia

09.12.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

XV/93/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/15 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/92/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Gminą Kikół w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Miasta Lipna do Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie.  

uchwała

załącznik

XV/91/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie uchylenia uchwał   uchwała

XV/90/2015

z dnia

20.11.2015

Uchylająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/89/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13.  

uchwała

załącznik

XV/88/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2824/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej stanowiące własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/87/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dorogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna  

uchwała

załącznik

XV/86/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie ustalenia górnych opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   uchwała

XV/85/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna  oraqz zmiany stawek tej opłaty   uchwała

XV/84/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego   uchwała

XV/83/2015

 z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

uchwała

formularz 1

formularz 2

formularz 3

formularz 4

formularz 5

formularz 6

formularz 7

formularz 8

formularz 9

formularz 10

formularz 11

formularz 12

XV/82/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok   uchwała

XV/81/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok   uchwała

XV/80/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok   uchwała

XV/79/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

Zał. 2

XV/78/2015

z dnia

20.11.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

XIV/77/2015

z

28.10.2015

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XIV/76/2015

z

28.10.2015

W sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2016 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryhc mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".   uchwała

XIV/75/2015

z

28.10.2015

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019   uchwała

XIII/74/2015

z

06.10.2015

W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.   uchwała

XIII/73/2015

z

06.10.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XIII/72/2015

z

06.10.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XII/71/2015

z

23.09.2015

W sprawie obwodów głosowania   uchwała

XII/70/2015

z

23.09.2015

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

XII/69/2015

z

23.09.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XII/68/2015

z

23.09.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1301/17 połozona w Lipnie Obreb Nr 7 przy ul. Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XII/67/2015

z

23.09.2015

W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy MIasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejskąw ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

uchwała

załącznik

XII/66/2015

z

23.09.2015

W sprawie ustalenia wysokości,poboru oraz terminu płatności opłaty targowej   uchwała

XII/65/2015

z

23.09.2015

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso   uchwała

XII/64/2015

z

23.09.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XII/63/2015

z

23.09.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/62/2015

z

26.08.2015

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do sejmu i senatu   uchwała

XI/61/2015

z

26.08.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady.   uchwała

XI/60/2015

z

26.08.2015

W sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna   uchwała

XI/59/2015

z

26.08.2015

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna   uchwała

XI/58/2015

z

26.08.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał.1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

X/57/2015

z

29.07.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2.2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

X/56/2015

z

29.07.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

 

X/55/2015

z

29.07.2015

W sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie   uchwała

IX/54/2015

z

25.06.2015

W sprawie uczczenia 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej   uchwała

IX/53/2015

z

25.06.2015

W sprawie utwoerzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.   uchwała

VIII/52/2015

z

10.06.2015

W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.   uchwała

VIII/51/2015

z

10.06.2015

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

VIII/50/2015

z

10.06.2015

W sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłuzony dla miasta Lipna"   uchwała

VIII/49/2015

z

10.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 1393/6 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy Pl. 11 Listopada, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VIII/48/2015

z

10.06.2015

W sparwie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 350/20 i 351/6 położona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ul. 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VIII/47/2015

z

10.06.2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014   uchwała

VIII/46/2015

z

10.06.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 1.1.

załacznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 

VIII/45/2015

z

10.06.2015

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VIII/44/2015

z

10.06.2015

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2014 rok   uchwała

VIII/43/2015

z

10.06.2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2014 rok   uchwała

VII/42/2015

z

29.04.2015

W sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   uchwała

VII/41/2015

z

29.04.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

VII/40/2015

z

29.04.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/39/2015

z

25.03.2015

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.   uchwała

VI/38/2015

z

25.03.2015

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.   uchwała

VI/37/2015

z

25.03.2015

W sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.   uchwała

VI/36/2015

z

25.-3.2015

W sprawie przyjęciaq sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok   uchwała

VI/35/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/16 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/34/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako działka Nr 3027/13 połozona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/33/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1578/45 połozona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/32/2015

z

25.03.2015

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomości zwierząt w 2015 roku"   uchwała

VI/31/2015

z

25.03.2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna   uchwała

VI/30/2015

z

25.03.2015

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością.  

uchwała

załącznik

VI/29/2015

z

25.03.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 1.1

załącznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

VI/28/2015

z

25.03.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-20126  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

V/27/2015

z 27.02.2015

W sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.   uchwała

V/26/2015

z 27.02.2015

W sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację przez Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego projektu "Rekultywacja skłądowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.   uchwała

V/25/2015

z 27.02.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

V/24/2015

z 27.02.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

IV/23/2015

z 28.01.2015

W sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Lipna do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej   uchwała

IV/22/2015

z 28.01.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna"  

uchwała

załącznik

IV/21/2015

z 28.01.2015

W sprawie kryteriówwyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania   uchwała

IV/20/2015

z 28.01.2015

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty   uchwała

IV/19/2015

z 28.01.2015

 

W sprawie zmian w budżecie miasta w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
1 grudnia 2014 r. 11:08183316


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:14 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:12 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:08 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej