pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2014


Zarządzenie Nr 1/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2014 w MOPS w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 stycznia 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowrzechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu upowrzechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2014 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie: określenia procedur wyłaniania Wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2013 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2014 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 56 z dnia 30 grudnia 2010 roku dot. dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje porzarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. więcej...

Zał. Nr 1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23A/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie:  wprowadzenia systemu realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 maja 2014 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

Zał. Nr 1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 i Nr 10 w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 maja 2014 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowrzechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu upowrzechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 czerwiec 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwiec 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2014 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej..

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 czerwca 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 lipca 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla kingi Jagielskiej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. wiecej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2014 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 sierpnia 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 września 2014 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2014 roku

w sprawie: współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego z Gminą Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 września 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2014 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2015 oraz wprowadzenia "Instrukcji planowania budżetu na rok 2015". więcej...

Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014 - 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 października 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie: zmiany ZARZĄDZENIA NR 74/13 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22.11.2013r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Rekultywacja składowiska innych niż niebezpieczne i objęte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyzej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla Zadania "Rekultywacja składowiska innych niż niebezpieczne i objęte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priotytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie: obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie przy Placu Dekerta 8. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 października 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia października 2014 roku

w sprawie:. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 listopada 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  grudnia 2014 roku

w sprawie:. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie:. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonuwanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2015 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07307016


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej