pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku


 

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2011 roku 

(kadencja 2010-2014) 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

Uchwała

do 

 pobrania       

       

XIV/117/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna

uchwała

XIV/116/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10

uchwała

XIV/115/2011

z dnia

20.12.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2026

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

XIV/114/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

uchwała

XIV/113/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok.

uchwała

XIV/112/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

uchwała

Program

zał. Nr 1

zał. Nr 2

XIV/111/2011

z dnia

20.12.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2011 roku

uchwała 

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

 XIV/110/2011

z dnia

20.12.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019

 uchwała

załącznik Nr 1

XIV/109/2011

z dnia

20.12.2011

 

  W sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2012 rok

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

XIII/108/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Lipna położonej w Lipnie przy Pl. Dekerta 8 służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31, 87-500 Rypin

uchwała

XIII/107/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim, Szpitalem Lipno Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. w sprawie przejęcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków i innymi składnikami mienia.

uchwała

XIII/106/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

uchwała

XIII/105/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonywania zadania publicznego

uchwała

XIII/104/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XIII/103/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5, 1215/3 i 1214/15 połozonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Dolnej i Górnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 XIII/102/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połózoną w Lipnie przy ul. Żeromskiego

 uchwała

XIII/101/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 28

uchwała

 XIII/100/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 9  i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26

 uchwała

XIII/99/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach współnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i 28.

uchwała

XIII/98/2011

z dnia

 21.11.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, połóżonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej, działki Nr 2690/11

uchwała

 XIII/97/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026"

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

XIII/96/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

uchwała

 XIII/95/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 uchwała

 XIII/94/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 uchwała

XIII/93/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok

 uchwała

XIII/92/2011

z dnia

21.11.2011

 

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

uchwała

 XIII/91/2011

z dnia

21.11.2011

 

   W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego

 uchwała

XIII/90/2011

z dnia

21.11.2011

 

  Zmieniająca uchwałe w sprawie zmiany budżetu miasta Lipna w 2011 roku.

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5 

 XIII/89/2011

z dnia

21.11.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

XII/88/2011

z dnia

13.10.2011

 

  W sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Nr 326/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania.

uchwała

XI/87/2011

z dnia

28.09.2011

 

  W sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Lipna.

uchwała

XI/86/2011

z dnia

28.09.2011

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XI/85/2011

z dnia

28.09.2011

 

  W sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Miasta Lipna".

uchwała

XI/84/2011

z dnia

28.09.2011

 

  W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

uchwała

 XI/83/2011

z dnia

28.09.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 

XI/82/2011

z dnia

28.09.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 

X/81/2011

z dnia

05.09.2011

 

  W sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

uchwała

 X/80/2011

z dnia

05.09.2011

 

   W sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakłądu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie.

 uchwała

X/79/2011

z dnia

05.09.2011

 

  W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

uchwała

 X/78/2011

z dnia

05.09.2011

 

  W sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla zakładu budzetowego

 uchwała

X/77/2011

z dnia

05.09.2011

 

  Zmieniąjąca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2011 roku 

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

 

 X/76/2011

z dnia

05.09.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

X/75/2011

z dnia

05.09.2011

 

  W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie na kadencję w latach 2012-2015

uchwała

IX/74/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007-2015.

uchwała

załącznik

IX/73/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipna nieruchomości jako aportu w celu pokrycia podwyższonego kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

uchwała

IX/72/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009-2010.

uchwała

załącznik

IX/71/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna".

uchwała

załącznik

IX/70/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej połóżonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

załącznik

IX/69/2011

z dnia

20.07.2011

 

  W sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

uchwała

IX/68/2011

z dnia

20.07.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.

uchwała

IX/67/2011

z dnia

20.07.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. reymonta w Lipnie.

uchwała

IX/66/2011

z dnia 

20.07.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok.

 

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1.

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1.

załącznik Nr 3

 

IX/65/2011

z dnia

20.07.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 

VIII/64/2011

z dnia

15.06.2011

 

  W sprawie wyposażenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie w majątek ruchomy w postaci samochodu osobowego.

uchwała

VIII/63/2011

z dnia

15.06.2011

 

  W sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z. o.o.

uchwała

 VIII/62/2011

z dnia

15.06.2011

 

   W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego Nr 9 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta.

 uchwała

VIII/61/2011

z dnia

15.06.2011

 

  W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

uchwała

VIII/60/2011

z dnia

15.06.2011

 

  Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 

 VIII/59/2011

z dnia

15.06.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2a

załącznik Nr 3

VIII/58/2011

z dnia

15.06.2011

 

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2010 rok

uchwała

VIII/57/2011

z dnia

15.06.2011

 

  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2010 rok

uchwała

sprawozdanie

VII/56/2011

z dnia

12.05.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu

uchwała

VII/55/2011

z dnia

12.05.2011

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

uzasadnienie

załącznik

VII/54/2011

z dnia

12.05.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieorganiczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Narcyzowej, działka Nr 2685/19 o powierzchni 0,0858 ha.

uchwała

VII/53/2011

z dnia

12.05.2011

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, położonych w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, działki Nr 2802/1, 2802/2 i 2802/3

uchwała

VII/52/2011

z dnia

12.05.2011

 

   W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomosci połozonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ul. Leśnej.

 uchwała

 VII/51/2011

z dnia

12.05.2011

 

   W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny gruntu zajętego pod drogę gminną

 uchwała

VII/50/2011

z dnia

12.05.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

VII/49/2011

z dnia

12.05.2011

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

VI/48/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Włocławek przeznaczonej na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku.

uchwała

VI/47/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, działka Nr 2868 o powierzchni 0,0212 ha

uchwała

VI/46/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej włąsność Gminy Miasta Lipna położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka 1297/7 na rzecz jego użytkownika wieczystego.

uchwała

VI/45/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

uchwała

VI/44/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna.

uchwała

VI/43/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

uchwała

 VI/42/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2010.

 uchwała

załącznik

 VI/41/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

Zmieniająca uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 uchwała

załącznik

 VI/40/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

 

VI/39/2011

z dnia

15.04.2011

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019.

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

V/38/2011

 z dnia

15.03.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. reymonta w Lipnie.

uchwała

 V/37/2011

z dnia

15.03.2011

 

 

 W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

załącznik

V/36/2011

z dnia

15.03.2011

 

 

W sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów

uchwała

 V/35/2011

z dnia

15.03.2011

 

 

 W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółówych warunków jego funkcjonowania.

 uchwała

 V/34/2011

z dnia

15.03.2011

 

 

 W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę leasingu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób i towarów marki Fiat Dukato Panorama.

 uchwała

 V/33/2011

z dnia

15.03.2011

 

   W sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

uchwała

 V/32/2011

z dnia

15.03.2011

 

   W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku

 uchwała

 V/31/2011

z dnia

15.03.2011

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

 

V/30/2011

z dnia

15.03.2011

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

IV/29/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

IV/28/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

uchwała

IV/27/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie, przy ul. Piłsudskiego 11.

uchwała

IV/26/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 11.

uchwała

 IV/25/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

 W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 uchwała

IV/24/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

regulamin

IV/23/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

uchwała

regulamin

IV/22/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

 IV/21/2011

z dnia

28.01.2011

 

 

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok

uchwała

sprawozdanie
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16197514


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej