pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2015


Zarządzenie Nr 1/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2015roku

w sprawie:powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie: ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2015 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2015 roku

w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lipnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Dagmary Lewandowskiej do wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadomień administracyjnych, w imieniu Burmistrza. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 stycznia 2015 roku

w sprawie: rzobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. więcej...

Zał. Nr 1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla Zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno, ul. Wyszyńskiego” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2014 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23A/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej o obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 26/2014 dotyczącego systemu realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2015. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie: regulaminu oraz ustalenia maksymalnej kwoty przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w NZOZ Szpital Lipno powołanej do przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015r. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 cyerwca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udostępnienia informacji publicznej i ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku oraz kosztów wykonywania kserokopii i wydruków w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1lipca 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej do kwalifikacji wniosków o przyznanie lokalu socjalnego i w celu wyboru wniosków osób, którym zostanie złożona oferta najmu lokalu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lipca 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian systemu realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przekazania nieruchomości nabywcy. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie: zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015–2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarza Miasta. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2016 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania na stanowisko pełniącego obowiazki (p.o.) Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lipna na rok 2016. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Spisza. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniui 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2016 roku . więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Miasta Lipno. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej..
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07352716


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej