pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej w 2017 roku


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

z 2017 roku

Numer

i data

uchwały

 

   

Tytuł uchwały                                   

  Treść     
           

XXXIX/282/2017

z dnia

20.12.2017

 

   

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018r.

 

uchwała

zał.1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

zał. 11

XXXIX/281/2017

z dnia

20.12.2017

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026  

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXXIX/280/2017

z dnia

20.12.2017

    w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym   uchwała

XXXIX/279/2017

z dnia

20.12.2017

    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XXXIX/278/2017

z dnia

20.12.2017

   

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.

 

uchwała

załącznik

XXXIX/277/2017

z dnia

20.12.2017

   

w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o i o wolontariacie na 2018r.”,

 

uchwała

załącznik

XXXIX/276/2017

z dnia

20.12.2017

   

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 rok

 

 

  uchwała

XXXVIII/275/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie   uchwała

XXXVIII/274/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  im. Mikołaja Kopernika w Lipnie   uchwała

XXXVIII/273/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2  im. Władysława Broniewskiego w Lipnie   uchwała

XXXVIII/272/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna
na lata 2017 – 2023
 

uchwała

załącznik

XXXVIII/271/2017

z dnia

29.11.2017

   

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.”,

  uchwała

XXXVIII/270/2017

z dnia

29.11.2017

    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

uchwała

załącznik

XXXVIII/269/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2018 rok   uchwała

XXXVIII/268/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok   uchwała

XXXVIII/267/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok   uchwała

XXXVIII/266/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego   uchwała

XXXVIII/265/2017

z dnia

29.11.2017

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026
 
 

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXXVIII/264/2017

z dnia

29.11.2017

    Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XXXVII/263/2017

z dnia

25.10.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie.   uchwała

XXXVII/262/2017

z dnia

25.10.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 351/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXVII/261/2017

z dnia

25.10.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 114/59 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna   uchwałą

XXXVII/260/2017

z dnia

25.10.2017

    w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   uchwała

XXXVII/259/2017

z dnia

25.10.2017

    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku
 
 

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XXXVI/258/2017

z dnia

27.09.2017

   

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie   z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna

  uchwała

XXXVI/257/2017

z dnia

27.09.2017

    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna".   uchwała

XXXVI/256/2017

z dnia

27.09.2017

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026,  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXXVI/255/2017

z dnia

27.09.2017

    zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku.  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XXXV/254/2017

z dnia

28.08.2017

   

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  uchwała

XXXV/253/2017

z dnia

28.08.2017

    w sprawie uchylenia uchwały  dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania   uchwała

XXXV/252/2017

z dnia

28.08.2017

   

w sprawie określenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna.

 

  uchwała

XXXV/251/2017

z dnia

25.08.2017

   

w sprawie: zmiany nazwy ulicy  

  uchwała

XXXV/250/2017

z dnia

25.08.2017

   

 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”.

 

uchwała

uzasadnienie

XXXV/249/2017

z dnia

25.08.2017

     w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”.  

uchwała

uzasadnienie

XXXV/248/2017

z dnia

25.08.2017

   

w sprawie zawarcia  Porozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą Skępe  w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą.

  uchwała

XXXV/247/2017

z dnia

25.08.2017

   

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w mieście” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  uchwała

XXXV/246/2017

z dnia

25.08.2017

    W sprawie zmiany uchwały   uchwała

XXXV/245/2017

z dnia

25.08.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXXIV/244/2017

z dnia

23.06.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13, położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIV/243/2017

z dnia

23.06.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiąca współwłasność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIV/242/2017

z dnia

23.06.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXXIII/2412017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej  

uchwała

załącznik

XXXIII/240/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Piłsudskiego 12   uchwała

XXXIII/239/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia gospodarczego Nr 7 wraz z  udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Kilińskiego 15   uchwała

XXXIII/238/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 346/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/237/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/236/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, położonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/235/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1795/23 i 1795/25 położonych w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/234/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie zmiany uchwały   uchwała

XXXIII/233/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie wyrażenia zgody na służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/232/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXIII/231/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie zmiany Porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 roku z Gminą Chrostkowo w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku   uchwała

XXXIII/230/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok  

uchwała

załącznik

XXXIII/229/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasta Lipno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku   uchwała

XXXIII/228/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026  

uchwała

uzasadnienie

zał 1

zał 2

XXXIII/227/2017

z dnia

07.06.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XXXIII/226/2017

z dnia

07.06.2017

   

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

  uchwała

XXXIII/225/2017

z dnia

07.06.2017

    W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Miasta Lipna za 2016 rok   uchwała

XXXII/224/2017

z dnia

29.03.2017

   

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

  uchwała

XXXII/223/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2241/12 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXXII/222/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXXII/221/2017

z dnia

29.03.2017

    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”.   uchwała

XXXII/220/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w Lipnie Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXXII/219/2017

z dnia

29.03.2017

   

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.

  uchwała

XXXII/218/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy   uchwała

XXXII/217/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXXII/216/2017

z dnia

29.03.2017

     w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.   uchwała

XXXII/215/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016  

uchwała

załącznik

XXXII/214/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.,  

uchwała

załacznik

XXXII/213/2017

z dnia

29.03.2017

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

XXXII/212/2017

z dnia

29.03.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał.2.1

zał.3

XXXI/211/2017

z dnia

01.03.2017

 

   

w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod  uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.

  uchwała

XXXI/210/2017

z dnia

01.03.2017

    W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w spotępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.   uchwała

XXXI/209/2017

z dnia

01.03.2017

    w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok   uchwała

XXXI/208/2017

z dnia

01.03.2017

 

    w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą   uchwała

XXXI/207/2017

z dnia

01.03.2017

    w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXI/206/2017

z dnia

01.03.2017

    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku”   uchwała

XXXI/205/2017

z dnia

01.03.2017

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXXI/204/2017

z dnia

01.03.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

XXX/203/2017

z dnia

25.01.2017

    w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie  

uchwała

XXX/202/2017

z dnia

25.01.2017

    W sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie  

uchwała

XXX/201/2017

z dnia

25.01.2017

    w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia   uchwała

XXX/200/2017

z dnia

25.01.2017

   

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXX/199/2017

z dnia

25.01.2017

    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
1 grudnia 2014 r. 11:08190216


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:14 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:12 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:08 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej