pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesje RM w 2010 roku


Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 9 listopada 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania u udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  - więcej ... 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok - więcej ...

* Program - więcej ...                 * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...     

                                                      * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...              * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załacznik Nr 3 - więcej ...               * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

     * załącznik Nr 6 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

 


Projekty uchwal na LIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 października 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...            * załącznik Nr 5 - więcej ...           * załącznik Nr 6 - więcej ...   

     * załącznik Nr 7 - więcej ...           * załącznik Nr 8 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakłądu budżetowego - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Lipno na lata 2010-2015 - więcej ...

* Program - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkanlnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. Dekerta 6 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkanlnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 6 - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10 - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* mapka - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* mapka - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


 

Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 września 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Modernizacja drogi gminnej Nr 171150C - ul. Przekop w Lipnie" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wraz z projektowaniem - więcej ... 


 

Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 10 września 2010 roku

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej W Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej

2. Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Miasta Lipno na 2010 rok więcej

        * uzasadnienie                            * załącznik nr 1                            * załącznik nr 1.1

         * załącznik nr 2                            * załącznik nr 2.1                            * załącznik nr 3

          * załącznik nr 4


 

Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 12 sierpnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samochądowych instytucji kultury - więcej ...


 

Projekty  uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 lipca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 1.1. - więcej...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...             * załącznik Nr 2.1 - więcej ...      * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042 - więcej ...

     * mapa - więcej ...                * załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 czerwca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1. - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 -więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający Zarządzenie Komisarza Rządowego dla miasta Lipna z dnia 23 sierpnia 2005 w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalny - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę wyrażającą zgodę na usytuowanie obelisku - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ... 

 


 

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 31 maja 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     * załącznik Nr 2 -więcej ...          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...     * załącznik nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 19 maja 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...         * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

2. Projket uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - więcej ...

3. Projektrojekt uchwały  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja." ... - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn.:"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej" ... - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007-2015 - więcej ...

* załącznik - więcej ...                * załącznik - więcej ...              * załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 8 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych - więcej ...

      * uzasadnienie - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn. "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - więcej ...

 


Projekty  uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 kwietnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

    * załącznik Nr 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmikstrzowi Miasta Lipna za 2009 rok - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2a - więcej ...

    * załącznik Nr 3 i 3a - więcej ...   * załącznik Nr 4 - więcej ...     * załącznik nr 5 - więcej ...

    * załącznik Nr 6 - więcej ...        * załącznik Nr 7 - więcej ...        * załącznik Nr 8 - więcej ...

    * załącznik nr 8a - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2009 rok - więcej ...

     * załącznik - sprawozdanie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetyargowej - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania - więcej ... 


 

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 marca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych,  kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych - więcej ...


Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 marca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwału Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ... 

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna " - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

* załącznik Nr 2 - więcej ...           * załącznik Nr 2.1 - więcej ...         * załącznik Nr 3 - więcej ...

* załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...             * załącznik Nr 6 - więcej ...

7. Projekt uchwały   w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno - więcej ...

 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na właśność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Lipna - więcej ...

     * mapa - więcej ...

 

 

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmianw budżecie miasta w 2010 roku -  więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...               * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...               * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałe o emisji obligacji komunalnych - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposoby i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty nalezności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 - 2013 dla Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Sportowej 13 w Lipnie - więcej ...

 

 


 

 


 

 

 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56167518


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej