pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

 Wniosek o wisanie do rejestru działalniści regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomoścido pobrania

Rejesrtr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-do pobrania

 

WYMAGANE DOKUMENTY     

1. Pisemny wniosek  o wpis do rejestru zawierający:

a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

b) Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

c) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

d) Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Załączniki do wniosku:

a) Dowód wpłaty opłaty skarbowej,

b) Oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ. U. z 2005r. nr 236,poz.2008,z późn.zm.)

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:

a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Lipnie , Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, – Biuro Obsługi Interesanta.

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Wydział Gospodarki Komunalnej – pokój nr 10 , Tel.54-288-4227.

OPŁATY:

1) 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

2) 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).

3) 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury),

4) 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub przelewem/przekazem na rachunek bankowy.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm. ).

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
29 sierpnia 2007 r. 13:02254135


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 listopada 2020 r. 09:00 Dodanie pliku Artur Rybicki
6 listopada 2020 r. 07:40 Edycja Dagmara Kurto
16 maja 2017 r. 09:56 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:43 Edycja Paweł Wróblewski
21 stycznia 2016 r. 13:23 Edycja Justyna Kowalska
21 stycznia 2016 r. 13:16 Edycja Justyna Kowalska
10 maja 2011 r. 13:01 Edycja Paweł Wróblewski
7 stycznia 2009 r. 14:05 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
Pokaż więcej