pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesję RM w 2012 roku kadencja 2010-2014


 

 

Projekty uchwał na XXVII sesję RM w Lipnie

w dniu 19 grudnia 2012 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2020 - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ....           * załacznik Nr 2 - więcej ...      * załącznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 -więcej ...    * załacznik Nr 1.1 - więcej ...    * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1. - więcej ...   * załacznik Nr 3 - więcej ...    * załącznik Nr 4 - więcej ...

* załącznik Nr 5 -więcej ...       * załącznik Nr 6 - więcej ...     * załącznik Nr 7 - wiecej ...

* załącznik Nr 8 - więcej ...      * załącznik Nr 9 - więcej ...     * załącznik Nr 10 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020- więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...     * zalącznik Nr 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...      * zalącznik nr 3 - więcej ...

5. Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok - więcej ...

* program MKRPA - więcej ...      * diagnoza - więcej ...      * preliminarz - więcej ...

6. Projket uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 786/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 na Os. Ziemowita, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ... 


 

Projekty uchwał na XXVI sesję RM w Lipnie 

w dniu 28 listopada 2012 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXV sesję RM w Lipnie

w dniu 21 listopada 2012 roku

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok - więcej ...

3.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok" - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w istawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez włąściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

* załącznik - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od włąścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Lipnie - więcej ...  

 

 

Projekty uchwał na XXIV sesję RM w Lipnie

w dniu 29 października 2012

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020 - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...    * zalącznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...   * załącznik Nr 1.1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 -więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...   * załącznik nr 3 - więcej ...       * załącznik Nr 4 -więcej ...

* załącznik Nr 5 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu pod poszerzenie działki Nr 1399/37 na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego - więcej ...

Projekty uchwał na XXIII sesję RM w Lipnie

w dniu 28 września 2012 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

   * załącznik Nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 1.1. - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 2.1 - więcej ...         * załącznik Nr 3 - więcej ...         * załącznik Nr 4 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn.: „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”, realizowanego w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny System Kształcenia i doskonalenia nauczycieli –  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - więcej ...

4. Proejkt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Lipno - więcej ...

 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 -więcej ...

   * załącznik -więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2411/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13 połozonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiącej włąsność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych -więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2012 – 2015 - więcej ... 

 

 

Projekty uchwał na XXI sesję RM w Lipnie

 

 


 

 


 


w dniu 23 sierpnia 2012 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonego w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza 22, stanowiącego własności Gminy Miasta Lipna - więcej

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1,2 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47- więcej

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 7, 8a, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 44 - więcej

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 44 i 47 - więcej

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania - więcej


Projekty uchwał na XX sesję RM w Lipnie

w dniu 25 czerwca 2012 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020 - więcej ...

* załacznik Nr 1 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 1.1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XIX sesję RM w Lipnie

w dniu 12 czerwca 2012 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2011 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2011 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta na lata 2012-2019 - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...              * załącznik Nr 2 - więcej ...             * załącznik Nr 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...             * załącznik Nr 2 - więcej ...              * załącznik Nr 3 - więcej ...

* załącznik Nr 4 - więcej ...             * załącznik Nr 5 - więcej ...              * załącznik Nr 6 -więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakłądu budżetowego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 7 na Os. Reymonta, działka Nr 1376/36 o powierzchni 0,0044 ha - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiegać będzie sieć ciepłownicza łącząca os. Reymonta z kotłownią przy ul. Ekologicznej w Lipnie - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XVIII sesję RM w Lipnie

w dniu 27 kwietnia 2012 roku 

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019 - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...                  * załacznik Nr 2 - więcej ...                  * załącznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2012 roku - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...                 * załącznik Nr 1.1 - więcej ...              * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...              * załącznik Nr 3 - więcej ...                 * załacznik Nr 4 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający Zarządzenie Komisji Rządowego w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - więcej ...

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu udzialenia i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorianego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XVII sesję RM w Lipnie

w dniu 29 marca 2012 roku 

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2012 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2011 rok -więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2011 rok -więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/318/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" - wiecej... 


 

Projekty uchwał na XVI sesję RM w Lipnie

w dniu 24 lutego 2012 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna n lata 2012-2019 - więcej...

* załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

* załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 1.1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...

3. Projekt uchwaly w sprawie zawarcia ugody w celu zakończenia sporu dotyczącego rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta Lipna z nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23 - więcej ...

4. Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

* załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działaka 392/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Sierakowskiego, stanowicego własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej jako działaka Nr 418/4 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiącej własność  Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych rady Miejskiej w Lipnie - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji - więcej ...

 


 

 Projekty uchwał na XV sesję RM w Lipnie

w dniu 25 stycznia 2012 roku

1. Projekt uchwaływ sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1722/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16189314


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej