pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały z 2008 roku


             Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

                   podejmowane w 2008 roku

Nr i data

podjęcia

uchwały

 


 

 

          

 

               T r e ś ć   uchwały

 


 

 

 

Pobierz

 


 

 XXIX/222/08

z dnia

30.12.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

XXIX/221/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

uchwała

XXIX/220/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzenia przez Gminę Miasta Lipna przedszkoli miejskich.

uchwała

XXIX/219/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na 2009 rok

uchwała

program

preliminarz wydatków

XXIX/218/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

XXIX/217/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

zał. Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

XXIX/216/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie budżetu miasta Lipna na 2009 rok

 uchwała

objaśnienia

zał. 1-13

załącznik Nr 14

XXIX/215/08

z dnia

30.12.2008

 

  W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

uchwała

załącznik

XXIX/214/08

z dnia

30.12.2008

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

uchwała

XXVIII/213/08

z dnia

11.12.2008

 

  W sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.

uchwała

XXVII/212/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

uchwała

XXVII/211/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2009 rok.

uchwała

XXVII/210/08

z dnia

28.11.2008

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady

uchwała

XXVII/209/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie

uchwała

XXVII/208/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

uchwała

XXVII/207/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2009 r,

uchwała

XXVII/206/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

uchwała

XXVII/205/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

uchwała

 XXVII/204/08

z dnia

28.11.2008

 

   W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 uchwała

XXVII/203/08

z dnia

28.11.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

zał. Nr 1.1

załącznik Nr 2

zał. Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załacznik Nr 6

załacznik Nr 7

 XXVI/202/08

z dnia

19.11.2008

 

   W sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółówych warunkach częściowego lub załkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 uchwała

XXVI/201/08

z dnia

19.11.2008

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna

uchwała

XXVI/200/08

z dnia

19.11.2008

 

  W sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i remont ulicy 22 Stycznia w Lipnie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" wraz z projektowaniem.

uchwała

XXV/199/08

z dnia

15.10.2008

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipno i na lata 2004 2011 wraz z jego integralną częścią - "Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasta Lipno na lata 2004 - 2011"

uchwała

załącznik

 XXV/198/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.

 uchwała

XXV/197/08

z dnia

15.10.2008

 

  W sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego.

uchwała

 XXV/196/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.

 uchwała

XXV/195/08

z dnia

15.10.2008

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

 XXV/194/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie nadania nazwy osiedlu

 uchwała

załącznik

XXV/193/08

z dnia

15.10.2008

 

  W sprawie nadania nazwy terenom na rzeką Mień.

uchwała

załącznik

 XXV/192/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwala

załącznik

 XXV/191/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 uchwała

 XXV/190/08

z dnia

15.10.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomoiści połozonej w Lipnie.

 uchwała

 XXV/189/09

z dnia

15.10.2008

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej

 uchwała

 XXV/188/08

z dnia

15.10.2008

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady

 uchwała

XXV/187/08

z dnia

15.10.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik nr 3

załącznik Nr 4

załacznik Nr 5

załącznik Nr 6

XXIV/186/08

z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie

uchwała

XXIV/185/08

 z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

 XXIV/184/08

z dnia

12.09.2008

 

   W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ...

 uchwała

XXIV/183/08

z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego.

uchwała

XXIV/182/08

z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

 XXIV/181/08

z dnia

12.09.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

 uchwała

 XXIV/180/08

z dnia

12.09.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu

 uchwała

XXIV/179/08

 z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie warażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

uchwała

 XXIV/178/08

z dnia

12.09.2008

 

   W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 uchwała

 XXIV/177/08

 z dnia

12.09.2008

 

   W sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna.

 uchwała

statut

 XXIV/176/08

z dnia

12.09.2008

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

 uchwała

XXIV/175/08

z dnia

12.09.2008

 

  W sprawie zmiany budżetu miasta Lipna w 2008 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

XXIII/174/08

z dnia

27.06. 2008

 

  W sprawie zmiany uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości.

uchwała

XXIII/173/08

z dnia

27.06.2008

 

  W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042.

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

*pismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 XXIII/172/08

z dnia

27.06.2008

 

   W sprawie uchwalenia statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna

uchwała

załącznik

 XXIII/171/08

z dnia

27.06.2008

 

   W sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

 uchwała

załącznik

XXIII/170/08

z dnia

27.06.2008

 

  W sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2008 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

XXII/169/08

z dnia

14.06.2008

 

  W sprawie ustanowienia Świętego Antoniego Patronem Miasta Lipna.

   uchwała

XXI/168/08

z dnia

12.06.2008

 

  W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie.

uchwała

 XXI/167/08

z dnia

12.06.2008

 

   W sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie.

 uchwała

 XXI/166/08

z dnia

12.06.2008

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.

 uchwała

uzasadnienie

XXI/165/08

z dnia

12.06.2008

  W sprawie zmian w budżecie Miasta Lipna na 2008 rok

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

 XX/164/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.

 uchwała

XX/163/08

z dnia

02.06.2008

 

  W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XX/162/08

z dnia

02.06.2008

 

  W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

uchwała

 XX/161/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

 uchwała

 XX/160/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 uchwała

 XX/159/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 uchwała

 XX/158/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie zatwierdzenia cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

 uchwała

załącznik

 XX/157/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.

 uchwała

załącznik

 XX/156/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie zamiany nieruchomości

 uchwała

XX/155/08

z dnia

02.06.2008

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

uchwała

 XX/154/08

z dnia

02.06.08

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 uchwała

 XX/153/08

z dnia

02.06.2008

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.

 uchwała

XX/152/08

z dnia

02.06.2008

  W sprawie nadania nazw istniejącym ulicom połozonym na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

załącznik

 

 XX/151/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wspólnych przedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

 uchwała

projekt porozumienia

 XX/150/08

z dnia

02.06.2008

 

   Zmieniająca uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna

 uchwała

 XX/149/08

z dnia

02.06.2008

   W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna " Panu Zdzisławowi Ostrowskiemu.

 uchwała

 

XX/148/08

z dnia

02.06.2008

 

   W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu.

 uchwała

XX/147/08

z dnia

02.06.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku

uchwała

uzasadnienie

załacznik Nr 1

załącznik Nr 2

załacznik Nr 2.1

załacznik Nr 3 

XIX/146/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/40/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Lipna.

uchwała

XIX/145/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

uchwała

XIX/144/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie porozumienia komunalnego o przejęciu przez Gminę Miasta Lipno prowadzenia Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

uchwała

XIX/143/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2007

uchwała

sprawozdanie

XIX/142/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie Miasta Lipna na rok 2008

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

XIX/141/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

uchwała

 XIX/140/08

z dnia

24.04.2008

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu.

 uchwała

XIX/139/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

uchwała

 XIX/138/08

z dnia

24.04.2008

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego.

 uchwała

XIX/137/08

z dnia

24.04.2008

 

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2007 rok.

uchwała

 XVIII/136/08

 z dnia

28.03.2008

 

   W sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich części zadania pn."Remont drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Płock".

 uchwała

XVIII/135/08

 z dnia

28.03.2008

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

uchwała

XVIII/134/08

z dnia

28.03.2008

 

  W sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XVIII/133/08

z dnia

28.03.2008

 

  W sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązwania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013.

uchwała

zał - strategia

XVIII/132/08

z dnia

28.03.2008

 

  W sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organinizacyjnym Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XVIII/131/08

z dnia

28.03.2008

 

  W sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/127/08 z dnia 27 lutego 2998 roku.

uchwała

XVIII/130/08

z dnia

28.03.2008

 

W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z organiczoną odpowiedzialnoscią Gminy Miejskiej w Lipnie pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 

XVIII/129/08

z dnia

28.03.2008

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku.

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

 zał. Nr 2

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3

zał Nr 4

XVII/128/98

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.

uchwała

uzasadnienie

zał.Nr 1, zał.Nr 2,

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3, zał.Nr 4,

zał. Nr 5, zał. Nr 5.1

XVII/127/08

z dnia

27.02.2008

 

 

 W sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XVII/126/08

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna.

uchwała

 XVII/125/08

z dnia

27.02.2008

 

   W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

XVII/124/08

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Ciegielna).

uchwała

 XVII/123/08

z dnia

27.02.2008

 

   W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Polna).

 uchwała

XVII/122/08

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Dobrzyńska).

uchwała

 XVII/121/08

z dnia

27.02.2008

 

   W sprawie zmiany nazwy ulicy

 uchwała

XVII/120/08

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

uzasadnienie

 XVII/119/08

z dnia

27.02.2008

 

   W sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu.

 uchwała

XVII/118/08

z dnia

27.02.2008

 

  W sprawie nadania Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. 3 Maja 1 B w Lipnie

uchwała

 XVII/117/08

z dnia

27.02.2008

 

   W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.

 uchwała

XVII/116/08

z dnia

27.02.2008

  W sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013.

uchwała

załącznik

 

XVII/115/08

z dnia

28.02.2008

 

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

 

 uchwała

       załącznik   Nr 1
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56167518


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej