pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej w 2018 roku


Uchwały Rady Miejskiej w 2018 roku

Numer i data podjęcia

              Tytuł  uchwały                                                          

 

Treść
     

LII/365/2018

z dnia

14.11.2018

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna uchwała

LII/364/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2673/34 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

LII/363/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/10 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

LII/362/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu               i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/7 położonej w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

LII/361/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1318/6 i 1318/7 położonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

LII/360/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu               i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1318/5 położonej w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

LII/359/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2019 uchwała

LII/358/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

LII/357/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa” uchwała

LII/356/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

załącznik

LII/355/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2019 rok uchwała

LII/354/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok uchwała

LII/353/2018

z dnia

14.11.2018

W sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok uchwała

LII/352/2018

z dnia

14.11.2018

Zmianiająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

LI/351/2018

z dnia

24.10.2018

W sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej

uchwała

załącznik

LI/350/2018

z dnia

24.10.2018

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna uchwała

LI/349/2018

z dnia

24.10.2018

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.”

 

uchwała

LI/348/2018

z dnia

24.10.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

LI/347/2018

z dnia

25.10.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawue budżetu miasta Lipna na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

L/346/2018

z dnia

26.09.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2685/13 połozona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. uchwała

L/345/2018

z dnia

26.09.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

L/344/2018

z dnia

26.09.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XLIX/343/2018

z dnia

12.09.2018

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania uchwała

XLIX/342/2018

z dnia

12.09.2018

w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna”

uchwała

załącznik

XLIX/341/2018

z dnia

12.09.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna

na lata 2018 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLIX/340/2018

z dnia

12.09.2018

Zmieniajaca uchwałę w sprawie budzetu miasta w 2018 roku

uuchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

 

XLVIII/339/2018

z dnia

10.08.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLVIII/338/2018

z dnia

10.08.2018

Zmianiająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

XLVII/337/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

 

uchwała

XLVII/336/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023

uchwała

załącznik

XLVII/335/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie uchwała

XLVII/334/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XLVII/333/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XLVII/332/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

XLVII/331/2018

z dnia

04.07.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026

uchwała

zał. 1

zał. 2

XLVII/330/2018

z dnia

04.07.2018

Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta lipna na 2018 rok

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał.4

zał. 5

zał. 6

XLVI/329/2018

z dnia

20.06.2018

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uchwała

XLVI/328/2018

z dnia

20.06.2018

w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej uchwała

XLVI/327/2018

z dnia

20.06.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uchwała

XLVI/326/2018

z dnia

20.06.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok

uchwała

załącznik

XLVI/325/2018

z dnia

20.06.2018

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

uchwała

XLVI/324/2018

z dnia

20.06.2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok uchwała

XLV/323/2018

z dnia

04.06.2018

Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XLIV/322/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”

uchwała

biogram

XLIV/321/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie uchwała

XLIV/320/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej uchwała

XLIV/319/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XLIV/318/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2017

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XLIV/317/2018

z dnia

16.05.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026

uchwała

zał. 1

zał. 2

XLIV/316/2018

z dnia

16.05.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XLIII/315/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” uchwała

XLIII/314/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XLIII/313/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”

uchwała

XLIII/312/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna uchwała

XLIII/311/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie uchylenia uchwały uchwała

XLIII/310/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie okręgów wyborczych uchwała

XLIII/309/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie obwodów głosowania uchwała

XLIII/308/2018

z dnia 28.03.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLIII/307/2018

z dnia 28.03.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2018 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XLII/306/2018

z dnia

06.03.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna

na lata 2018 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLII/305/2018

z dnia

06.03.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

XLI/304/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

 

uchwała

załącznik

XLI/303/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XLI/302/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym uchwała

XLI/301/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok uchwała

XLI/300/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1071 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Skępskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XLI/299/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/4 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XLI/298/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/3 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XLI/297/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie zmiany uchwały

uchwała

załącznik

XLI/296/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna uchwała

XLI/295/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”

uchwała

XLI/294/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa

uchwała

XLI/293/2018

z dnia

28.02.2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XLI/292/2018

z dnia

28.02.2018

w  sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna uchwała

XL/291/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

uchwała   

załącznik   

XL/290/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały

uchwała   

załącznik  

XL/289/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała     

XL/288/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała     

załącznik

XL/287/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/139/2016) uchwała     

XL/286/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/138/2016) uchwała     

XL/285/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała     

XL/284/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała     

XL/283/2018

z dnia

17.01.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała         

uzasadnienie  

zał. 1     

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

 

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
1 grudnia 2014 r. 11:08183316


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:14 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:12 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:08 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej