pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027


Informacja - wybór ławników sądowych

 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych Rada Miejska w Lipnie rozpoczęła procedurę wyboru ławników. Zgodnie z pismami :

- Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku  wybrana będzie 1 osoba.

- Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie, Rada dokona wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Kto może zostać ławnikiem:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,

• ukończył 30 lat,

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

• nie przekroczył 70 lat,

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

• posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

• adwokaci i aplikanci adwokaccy,

• radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

• duchowni, 

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

• funkcjonariusze Służby Więziennej, 

• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

• prezesi właściwych sądów,

• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

• 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (nowe zasady).

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Wybory ławników odbędą się w październiku 2023 roku.

Gdzie składać dokumenty

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:15 do 15:15

- wtorek w godz.  od 7:15 do 16:00

- piątek w godz.  od 7:15 do 14:30

w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 , w pokoju nr 19 - II piętro Ratusza.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Rada Miejska zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Kalendarz wyborczy wyborów ławników na kadencję 2024 - 2027

  • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 Ustawy),
  • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy),
  • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
  • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
  • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Pawel RomańskiPawel RomańskiPawel Romański
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 lutego 2017 r. 13:54191228


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
17 czerwca 2024 r. 15:00 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 kwietnia 2023 r. 14:06 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 kwietnia 2023 r. 14:05 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 kwietnia 2023 r. 14:04 Edycja strony Krzysztof Derwiński
13 marca 2019 r. 08:45 Edycja Paweł Wróblewski
6 listopada 2017 r. 14:19 Edycja Pawel Romański
6 listopada 2017 r. 14:18 Edycja Pawel Romański
6 listopada 2017 r. 14:14 Edycja Pawel Romański
6 listopada 2017 r. 14:13 Edycja Pawel Romański
6 listopada 2017 r. 14:11 Edycja Pawel Romański
Pokaż więcej