pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesję RM w 2011 roku kadencja 2010 - 2014


 

Projekty uchwał na XIV sesję RM w Lipnie

w dniu 20 grudnia 2011 roku

1. Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - więcej ...

  * Załącznik - Program - więcej ...      * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...

   * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

   * objaśnienia do budżetu - więcej ...   załącznik Nr 1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...     * załącznik Nr 5 - więcej ...

   * załącznik Nr 6 - więcej ...      * załącznik Nr 7 - więcej ...     * załącznik Nr 8 - więcej ...

   * załącznik Nr 9 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019 - więcej ...    

    * załącznik Nr 1 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2019 - więcej ...

  * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2011 roku -więcej ...

  * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1. - więcej ...

  * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 2.1 - więcej ...      * załącznik Nr 3 - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesję RM w Lipnie

w dniu 21 listopada 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...             * załącznik Nr 2 - więcej ...

 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...           * załacznik Nr 1 - więcej ...                       * załącznik Nr 1.1 - więcej...

* załącznik Nr 2 - wiecej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...                   * załącznik Nr 3 - więcej ...

* załącznik Nr 4 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011 - 2026" - więcej...

* załącznik Nr 1 - więcej ...                     * załącznik Nr 2 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna , w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i 28 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 26 - więcej ...

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 28 - więcej...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połóżoną w Lipnie przy ul. Żeromskiego - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5, 1215/3 i 1214/15 i położonej w Lipnie Obraęb Nr 4 przy ul. Dolnej i Górnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego - więcej ...


Projekty uchwał na XII sesję RM w Lipnie

w dniu 13 października 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzeniezastepcze Nr 326/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2011 ro w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XI sesję RM w Lipnie

w dniu 28 września 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załacznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na X sesję RM w Lipnie

w dniu 5 września 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...                * załącznik Nr 1 -więcej ...                     * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...             * załącznik Nr 3 - więcej ...                     * załącznik Nr 4 - więcej ...

 * załącznik nr 5 - więcej ...            załącznik Nr 6 - więcej ...      

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania - wiecej ...

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakłądu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną - więcej ...


Projekty uchwał na IX sesję RM w Lipnie

w dniu 20 lipca 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2.1. - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomosciach gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie -więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejającej drodze wewnętrznej połozonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

     * Program - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009 - 2010 - więcej ...

    * sprawozdanie - więcej ...    * wyniki inwentaryzacji - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

 


Projekty uchwał na VIII sesję RM w Lipnie

w dniu 15 czerwca 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2010 rok - więcej ...

   * sprawozdanie opisowe - więcej ...   * załącznik Nr 1 - więcej ...    * załącznik Nr 2 - więcej...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...        * załącznik Nr 4 i 4a - więcej ...    * załącznik Nr 5 - więcej...

   * załącznik Nr 6 - więcej ...        * załącznik Nr 7 - więcej ...          * załącznik Nr 8 - więcej ...

   * załącznik Nr 9 i 9a - więcej ...  * załącznik Nr 10 -więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2010 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej...        * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej ...    * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...     

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego Nr 9 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1512/73 o powierzchni 0,0096 ha położonej w Lipnie przy ul. Włocławskiej, stanowiącej włąsność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 


 Projekty uchwał na VII sesję RM w Lipnie

w dniu12 maja 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniajacy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik Nr 1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny gruntu zajętego pod drogę gminną - wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ul. Leśnej -więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, położonych w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, działki Nr 2802/1, 2802/2 i 2802/3 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Narcyzowej, działka Nr 2685/19 o powierzchni 0,0858 ha. - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej

    * uzasadnienie - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

 


 Projekty uchwał na VI sesję RM w Lipnie

w dniu 15 kwietnia 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019 - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...    * załącznik Nr 2 - więcej ...

 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

      * uzasadnienie - więcej ...                    * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik nr 2 - więcej ...

      * załącznik Nr 3 - więcej ...                   * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

       * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnie - więcej ...

      * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (43/292 części nieruchomości) - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziłu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzezc jej użytkownika ( 39/291 części nieruchomości) - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnbie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, działka Nr 2868 o powierzchni0,0212 ha - więcej ...

 


 Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 15 marca 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie -więcej ...      * załącznik Nr 1 - wiecej ...         * załącznik Nr 2 -więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...   * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik nr 3 -więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...   * załącznik Nr 5 -więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - więcej ...

 5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę leasingu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób i towarów marki Fiat Dukato Panorama - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółówych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

   * załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipniew dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie - więcej ...

 


 Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2011-2019 - więcej ...

   * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

   * załącznik - więcej ...     

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok - więcej ...  

    * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipno, w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 11 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 

 


 

Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16197414


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej