pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały - kadencja 2018 - 2023


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

w kadencji 2018 - 2023

 

 

UCHWAŁA Nr LXI/431/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipna przy ul. Polnej
UCHWAŁA Nr LXI/430/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 807/15 położona w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LXI/429/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 807/14 położona w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LXI/428/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik - sprawozdanie
UCHWAŁA Nr LXI/427/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LXI/426/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA Nr LXI/425/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LXI/424/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024– 2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LXI/423/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(14)
Załącznik Nr 5(15)

UCHWAŁA Nr LX/422/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku”
Załącznik - Program
UCHWAŁA Nr LX/421/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Załącznik
UCHWAŁA Nr LX/420/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
UCHWAŁA Nr LX/419/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr LX/418/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA Nr LIX/417/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
UCHWAŁA Nr LIX/416/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LIX/415/2024 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(15)(FP)

UCHWAŁA Nr LVIII/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2024–2028
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LVIII/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 r.
Załącznik Nr 1 
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
UCHWAŁA Nr LVIII/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr LVIII/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LVIII/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LVIII/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LVIII/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Lipna i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
UCHWAŁA Nr LVIII/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2028
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr LVIII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(13)
Załącznik Nr 4(15)

UCHWAŁA Nr LVII/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
UCHWAŁA Nr LVII/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
UCHWAŁA Nr LVII/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 w Gminie Miasto Lipno pod nazwą „Program pomocy Gminy Miasto Lipno w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LVII/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024–2029 na terenie Gminy Miasta Lipno
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LVII/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LVII/400/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Maślakowa
Załącznik - mapa
UCHWAŁA Nr LVII/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Kurkowa
Załącznik - mapa
UCHWAŁA Nr LVII/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Borowikowa
Załącznik - mapa
UCHWAŁA Nr LVII/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030”
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LVII/396/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie
UCHWAŁA Nr LVII/395/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr LVII/394/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik
UCHWAŁA Nr LVII/393/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA Nr LVII/392/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
UCHWAŁA Nr LVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(10)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA Nr LVI/390/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
UCHWAŁA Nr LVI/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie
UCHWAŁA Nr LVI/388/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LVI/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA Nr LV/386/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie odwołania członków Kapituły tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA Nr LV/385/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA Nr LV/384/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
UCHWAŁA Nr LV/383/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
Załącznik
UCHWAŁA Nr LV/382/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r."
Załącznik - program
UCHWAŁA Nr LV/381/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LV/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 10 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)

UCHWAŁA Nr LIII/379/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
UCHWAŁA Nr LIII/378/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr LIII/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(13)
Załącznik Nr 8(15)
UCHWAŁA Nr LIII/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027
UCHWAŁA Nr LIII/375/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Załącznik - regulamin

UCHWAŁA Nr LII/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze gminnej
Załącznik - mapa
UCHWAŁA Nr LII/373/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/27 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Komunalnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LII/372/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr LII/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lipnie
Załącznik
UCHWAŁA Nr LII/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LII/369/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)
Załącznik Nr 5(14)
Załącznik Nr 6(15)
UCHWAŁA Nr LII/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA Nr LII/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA Nr LII/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”

UCHWAŁA Nr LI/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lipnie
Załącznik do uchwały
UCHWAŁA Nr LI/364/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr LI/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(11)
Załącznik Nr 7(15)

UCHWAŁA Nr L/362/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr L/361/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok
UCHWAŁA Nr L/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr L/359/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 dla Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA Nr L/358/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

UCHWAŁA Nr XLIX/357/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. sprawie zmiany uchwały
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr XLIX/356/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
Załącznik - Mapa
UCHWAŁA Nr XLIX/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr XLIX/354/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023 – 2026 dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik - Program
UCHWAŁA Nr XLIX/353/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA Nr XLIX/352/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr XLIX/351/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(11)
Załącznik Nr 9(12)
Załącznik Nr 10(14)
Załącznik Nr 11(15)

UCHWAŁA Nr XLVIII/350/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
Załącznik - mapa ul. Zurawinowa
UCHWAŁA Nr XLVIII/349/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
Załącznik - mapa ul. Jagodowa
UCHWAŁA Nr XLVIII/348/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022
Załącznik - Sprawozdanie
UCHWAŁA Nr XLVIII/347/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały XLVII/343/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
UCHWAŁA Nr XLVIII/346/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia stanowiska oraz desygnowania radnego Rady Miejskiej w Lipnie do udziału w Europejskim Korpusie Radnych

UCHWAŁA Nr XLVII/345/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2020-2022, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna
Załącznik - Sprawozdanie
UCHWAŁA Nr XLVII/344/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku"
Załącznik - Program
UCHWAŁA Nr XLVII/343/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Załącznik - Statut
UCHWAŁA Nr XLVII/342/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr XLVII/341/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA Nr XLVI/340/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku"
Załącznik-program
UCHWAŁA Nr XLVI/339/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
UCHWAŁA Nr XLVI/338/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
UCHWAŁA Nr XLVI/337/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 7 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7a)
Załącznik Nr 5(13)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA NR XLV/336/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XLV/335/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XLV/334/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
Załącznik - regulamin
UCHWAŁA NR XLV/333/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
UCHWAŁA NR XLV/332/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Załącznik - porozumienie międzygminne
UCHWAŁA NR XLV/331/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
UCHWAŁA NR XLV/330/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)
Załącznik Nr 5(15)

UCHWAŁA NR XLIV/329/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(13)

UCHWAŁA NR XLIII/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2023–2027
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR XLIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023
Autopoprawka do Uchwały Nr XLIII/327/2022 i Nr XLIII/328/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14

UCHWAŁA NR XLIII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR XLIII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(11)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(15)

UCHWAŁA NR XLII/324/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA NR XLII/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR XLII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2022-2026
Załącznik - program
UCHWAŁA NR XLII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2021-2025
UCHWAŁA NR XLII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik
UCHWAŁA NR XLII/319/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA NR XLII/318/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
UCHWAŁA NR XLII/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XLII/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(8)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(15)

UCHWAŁA NR XLI/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XLI/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
Załącznik
UCHWAŁA NR XLI/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”
Załącznik - Program
UCHWAŁA NR XLI/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA NR XLI/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XLI/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(12)
Załącznik Nr 7(13)
Załącznik Nr 8(15)

UCHWAŁA NR XL/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
Uzasadnienie - Biogram
UCHWAŁA NR XL/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”
UCHWAŁA NR XL/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2022-2027
Załącznik
UCHWAŁA NR XL/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XL/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XL/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Załącznik
UCHWAŁA NR XL/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019  roku w sprawie  ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XL/302/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zawarcia porozumienia  z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu
Załącznik
UCHWAŁA NR XL/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
UCHWAŁA NR XL/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XL/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)
Załącznik Nr 6(13)
Załącznik Nr 7(15)

UCHWAŁA NR XXXIX/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022 w sprawie określenia  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXIX/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022 zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku
Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR XXXIX/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
UCHWAŁA NR XXXIX/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”
UCHWAŁA NR XXXIX/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXIX/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 lipca 2022 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(9)
Załącznik Nr 5(11)
Załącznik Nr 6(15)

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(15)

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Skępskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXVII/285/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1077/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Skępskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXVII/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 1350/1 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2021-2025
Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR XXXVII/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(11)
Załącznik Nr 9(12)
Załącznik Nr 10(13)
Załącznik Nr 11(14)
Załącznik Nr 12(15)

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i  Polnej
UCHWAŁA NR XXXVI/278/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego
UCHWAŁA NR XXXVI/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę  Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM  KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i  Polnej
UCHWAŁA NR XXXVI/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXVI/275/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)
Załącznik Nr 5(15)

UCHWAŁA NR XXXV/274/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Załącznik
UCHWAŁA NR XXXV/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
Mapa
UCHWAŁA NR XXXV/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Akacjowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXV/271/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Ekologicznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXV/270/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 2341 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Księżycowej, stanowiącej własność osoby fizycznej
UCHWAŁA NR XXXV/269/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXV/268/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku”
Załącznik
UCHWAŁA NR XXXV/267/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik
UCHWAŁA NR XXXV/266/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 
UCHWAŁA NR XXXV/265/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXV/264/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej.
mapa
UCHWAŁA NR XXXIV/262/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
mapa
UCHWAŁA NR XXXIV/261/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej,
mapa
UCHWAŁA NR XXXIV/260/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
UCHWAŁA NR XXXIV/259/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w obrębie nr 13 przy ulicy Wyszyńskiego,
UCHWAŁA NR XXXIV/258/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Bukowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
UCHWAŁA NR XXXIV/256/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Zarządu Powiatu Lipnowskiego pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny),
UCHWAŁA NR XXXIV/255/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2019-2020,
Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR XXXIV/254/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych,
UCHWAŁA NR XXXIV/253/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu,
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 15 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(12)

UCHWAŁA NR XXXIII/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2022–2027
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022
Informacja opisowa
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2022
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXIII/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA NR XXXIII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(12)

UCHWAŁA NR XXXII/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Toruński Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2022 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”
UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu konsultacji
UCHWAŁA NR XXXII/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXII/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXII/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021 – 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXII/238/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)

UCHWAŁA NR XXXI/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu konsultacji
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXI/236/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXXI/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXI/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXXI/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA NR XXXI/232/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXI/231/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXI/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXXI/229/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5a(7a)
Załącznik Nr 6(8)
Załącznik Nr 7(11)
Załącznik Nr 8(12)

UCHWAŁA NR XXX/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej
UCHWAŁA NR XXX/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXX/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXX/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie
UCHWAŁA NR XXX/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.”
Załącznik
UCHWAŁA NR XXX/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
UCHWAŁA NR XXX/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Lipna innym instrumentem płatniczym
UCHWAŁA NR XXX/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
UCHWAŁA NR XXX/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXX/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 4a(7a)
Załącznik Nr 5(8)
Załącznik Nr 6(11)
UCHWAŁA NR XXX/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2022 Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych
UCHWAŁA NR XXX/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na kompleksowej przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie
Załącznik

UCHWAŁA NR XXIX/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna
Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR XXIX/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXIX/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
UCHWAŁA NR XXIX/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXIX/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 14 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(10)
Załącznik Nr 6(12)

UCHWAŁA NR XXVIII/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia 1863 r., stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/209/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/206/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
Załącznik - mapa
UCHWAŁA NR XXVIII/205/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
UCHWAŁA NR XXVIII/204/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXVIII/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 17 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(9)
Załącznik Nr 6(11)

UCHWAŁA NR XXVII/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
UCHWAŁA NR XXVII/200/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok
UCHWAŁA NR XXVII/199/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna  
Załącznik - Raport o stanie Miasta
UCHWAŁA NR XXVII/198/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXVII/197/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 22 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(12)

UCHWAŁA NR XXVI/196/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXVI/195/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(6)
Załącznik Nr 5(7)
Załącznik Nr 6(9)
Załącznik Nr 7(10)
Załącznik Nr 8(12)
UCHWAŁA NR XXVI/194/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych
UCHWAŁA NR XXVI/193/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/192/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
załącznik graficzny nr 1 (mapa)
UCHWAŁA NR XXV/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXV/190/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(11)
Załącznik Nr 5(12)
UCHWAŁA NR XXV/189/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXIV/188/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Załącznik
UCHWAŁA NR XXIV/187/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXIV/186/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XXIV/185/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie
UCHWAŁA NR XXIV/184/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w Lipnie
UCHWAŁA NR XXIV/183/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”
Załącznik
UCHWAŁA NR XXIV/182/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń kolejowych z miastem Lipno
UCHWAŁA NR XXIV/181/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Załącznik
UCHWAŁA NR XXIV/180/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” sp. z o.o.
UCHWAŁA NR XXIV/179/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027
Załącznik
UCHWAŁA NR XXIV/178/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
UCHWAŁA NR XXIV/177/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXIV/176/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3(5)
Załącznik Nr 4(7)
Załącznik Nr 5(11)

UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 
UCHWAŁA NR XXIII/174/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. 
Załącznik
UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR XXII/172/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR XXII/171/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Załącznik 
UCHWAŁA NR XXII/170/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
UCHWAŁA NR XXII/169/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021-2026
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXII/168/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 26 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok
uzasadnienie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

UCHWAŁA NR XXI/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021–2026
Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 7a
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
UCHWAŁA NR XXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta
Lipna oraz nadania statutu.

Załącznik Nr 1
UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
treść porozumienia
UCHWAŁA NR XXI/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2021.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
UCHWAŁA NR XXI/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXI/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
UCHWAŁA NR XXI/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1.1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2.1
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

UCHWAŁA NR XX/159/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna
UCHWAŁA NR XX/158/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
UCHWAŁA NR XX/157/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa

UCHWAŁA NR XX/156/2020 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
Program współpracy
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
UCHWAŁA NR XX/155/2020 - w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie,
UCHWAŁA NR XX/154/2020 - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu budżetowego,
Załącznik 1 
UCHWAŁA NR XX/153/2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
UCHWAŁA NR XX/152/2020 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
UCHWAŁA NR XX/151/2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
UCHWAŁA NR XX/150/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
UCHWAŁA NR XX/149/2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny

UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej

UCHWAŁA NR XIX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów  Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna

UCHWAŁA NR XIX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

 

UCHWAŁA NR XIX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

 

 


Numer i data

uchwały

Treść

                              u c h w a ł y                                                     

         

pobierz dokument
     

XVIII/143/2020 z dnia 

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/142/2020 z dnia

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/141/2020 z dnia

19.08.2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 uchwała

XVIII/140/2020 z dnia

19.08.2020

Uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego uchwała

XVIII/139/2020

z dnia 

19.08.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVIII/138/2020 z dnia 

19.08.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XVII/137/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023. uchwała

XVII/136/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu. uchwała

XVII/135/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych . uchwała

XVII/134/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XVII/133/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5


 

XVII/132/2020

z dnia

19.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

XVII/131/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok. uchwała

XVII/130/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

uchwała

XVI/129/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/128/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/127/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/126/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

uchwała

XVI/125/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVI/124/2020

z dnia

06.05.2020

Zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

XV/123/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok uchwała

XV/122/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników uchwała

XV/121/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwały

XV/120/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały (azbest) uchwała

XV/119/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” uchwała

XV/118/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi uchwała

XV/117/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 uchwała

XV/116/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu uchwała

XV/115/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

XV/114/2020

z dnia

18.03.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok uchwała

XIV/113/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XIV/112/2019

z dnia

18.12.2019

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r.,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10
 

XIV/111/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny). uchwała

XIV/110/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie,

uchwała

XIV/109/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

uchwała

XIV/108/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,

uchwała

XIV/107/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIV/106/2019

z dnia

18.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XIII/105/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XIII/104/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

załącznik

XIII/103/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/102/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

XIII/101/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uchwała

XIII/100/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

XIII/99/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała

XIII/98/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała

załacznik

XIII/97/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/96/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XIII/95/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020

uchwała

załącznik

XIII/94/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie uchwała

XIII/93/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XIII/92/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIII/91/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XII/90/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.

 

uchwała

XII/89/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

XII/88/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”

uchwała

załącznik

XII/87/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok uchwała

XII/86/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

uchwała

 

XII/85/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok uchwała

XII/84/2019

z dnia

22.10.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2.

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XI/83/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu Lipno”

uchwała

XI/82/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Miasta Lipna ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwała

XI/81/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna uchwała

XI/80/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XI/79/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku uchwała

XI/78/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz uchwała

XI/77/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej uchwała

XI/76/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna uchwała

XI/75/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto uchwała

XI/74/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

uchwała

załącznik

XI/73/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

uchwała

załącznik

XI/72/2019

z dnia

25.09.2019

zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XI/71/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/70/2019

z dnia

25.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

 

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XI/69/2019

z dnia

25.09.2019

W sprawie wybory ławnika na kadencję 2020-2023 uchwała

X/68/2019

z dnia

26.08.2019

W sp[rawie opłat za korzystanie z cmentarza i urzadzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. uchwała

X/67/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. uchwała

X/66/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich uchwała

X/65/2019

z dnia

26.08.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IX/64/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawieprzystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich uchwała

IX/63/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

IX/62/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/61/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/60/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/59/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/58/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IX/57/2019

z dnia

01.07.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał.1.1

zał.2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

 

VIII/56/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

VIII/55/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

uchwała

załącznik

VIII/54/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu uchwała

VIII/53/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VIII/52/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VIII/51/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok uchwała

VIII/50/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VII/49/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załącznik

VII/48/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załacznik

VII/47/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały

uchwała

załącznik

VII/46/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/45/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017

uchwała

załącznik

VII/44/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/43/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VII/42/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VII/41/2019

z dnia

15.05.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

VI/40/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie uchwała

VI/39/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa)

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VI/38/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska)

uchwała

zał. 1

zał. 2

VI/37/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku uchwała

VI/36/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku uchwała

VI/35/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

VI/34/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

VI/33/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”

uchwała

załącznik

VI/32/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

uchwała

załącznik

VI/31/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

uchwała

załącznik

VI/30/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/29/2019

z dnia

27.03.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

V/28/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. uchwała

V/27/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie. uchwała

V/26/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

V/25/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

V/24/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

 

uchwała

V/23/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

uchwała

V/22/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

uchwała

V/21/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała

załącznik

V/20/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

uchwała

załącznik

V/19/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

uchwała

załącznik

V/18/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała

V/17/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

V/16/2019

z dnia 06.02.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IV/15/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/14/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

IV/13/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwała

IV/12/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

IV/11/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego uchwała

IV/10/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/9/2018

z dnia

19.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

III/8/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. uchwała

III/7/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

III/6/2018

z dnia

05.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

II/5/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała

II/3/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady uchwała

I/2/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

I/1/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 listopada 2018 r. 12:07402612


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:07 Dodanie Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej