pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały - kadencja 2018 - 2023


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

w kadencji 2018 - 2023

 

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny

UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej

UCHWAŁA NR XIX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, Gminnych Programów  Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna

UCHWAŁA NR XIX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026 

Uzasadnienie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 

 

UCHWAŁA NR XIX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Uzasadnienie
Załącznik 1
Załącznik 1.1
Załącznik 2
Załącznik 2.1
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

 

 


Numer i data

uchwały

Treść

                              u c h w a ł y                                                     

         

pobierz dokument
     

XVIII/143/2020 z dnia 

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/142/2020 z dnia

19.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVIII/141/2020 z dnia

19.08.2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021 uchwała

XVIII/140/2020 z dnia

19.08.2020

Uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego uchwała

XVIII/139/2020

z dnia 

19.08.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVIII/138/2020 z dnia 

19.08.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XVII/137/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023. uchwała

XVII/136/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu. uchwała

XVII/135/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych . uchwała

XVII/134/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020– 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XVII/133/2020

z dnia

19.06.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5


 

XVII/132/2020

z dnia

19.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

XVII/131/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok. uchwała

XVII/130/2020

z dnia

19.06.2020

W sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

uchwała

XVI/129/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/128/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/127/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XVI/126/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

uchwała

XVI/125/2020

z dnia

06.05.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVI/124/2020

z dnia

06.05.2020

Zmieniająca uchwałą w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

XV/123/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok uchwała

XV/122/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników uchwała

XV/121/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 314/18 i 314/19 położone w Lipnie obręb Nr 15 przy ulicy Łącznej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwały

XV/120/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały (azbest) uchwała

XV/119/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku” uchwała

XV/118/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi uchwała

XV/117/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2019 uchwała

XV/116/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu uchwała

XV/115/2020

z dnia

18.03.2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026

uchwała

XV/114/2020

z dnia

18.03.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok uchwała

XIV/113/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2
 

XIV/112/2019

z dnia

18.12.2019

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r.,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10
 

XIV/111/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny). uchwała

XIV/110/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie,

uchwała

XIV/109/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

uchwała

XIV/108/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,

uchwała

XIV/107/2019

z dnia

18.12.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIV/106/2019

z dnia

18.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XIII/105/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XIII/104/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

załącznik

XIII/103/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/102/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

XIII/101/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uchwała

XIII/100/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

XIII/99/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała

XIII/98/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała

załacznik

XIII/97/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała

XIII/96/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XIII/95/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020

uchwała

załącznik

XIII/94/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie uchwała

XIII/93/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XIII/92/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XIII/91/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XII/90/2019

z dnia

22.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.

 

uchwała

XII/89/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

XII/88/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”

uchwała

załącznik

XII/87/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok uchwała

XII/86/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

uchwała

 

XII/85/2019

z dnia

22.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok uchwała

XII/84/2019

z dnia

22.10.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2.

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XI/83/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu Lipno”

uchwała

XI/82/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Miasta Lipna ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwała

XI/81/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna uchwała

XI/80/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XI/79/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku uchwała

XI/78/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz uchwała

XI/77/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej uchwała

XI/76/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna uchwała

XI/75/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto uchwała

XI/74/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

uchwała

załącznik

XI/73/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

uchwała

załącznik

XI/72/2019

z dnia

25.09.2019

zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XI/71/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/70/2019

z dnia

25.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

 

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XI/69/2019

z dnia

25.09.2019

W sprawie wybory ławnika na kadencję 2020-2023 uchwała

X/68/2019

z dnia

26.08.2019

W sp[rawie opłat za korzystanie z cmentarza i urzadzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. uchwała

X/67/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. uchwała

X/66/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich uchwała

X/65/2019

z dnia

26.08.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IX/64/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawieprzystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich uchwała

IX/63/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

IX/62/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/61/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/60/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/59/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/58/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IX/57/2019

z dnia

01.07.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał.1.1

zał.2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

 

VIII/56/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

VIII/55/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku uchwała

VIII/54/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu uchwała

VIII/53/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VIII/52/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VIII/51/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok uchwała

VIII/50/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VII/49/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załącznik

VII/48/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załacznik

VII/47/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały

uchwała

załącznik

VII/46/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/45/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017

uchwała

załącznik

VII/44/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/43/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VII/42/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VII/41/2019

z dnia

15.05.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

VI/40/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie uchwała

VI/39/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa)

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VI/38/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska)

uchwała

zał. 1

zał. 2

VI/37/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku uchwała

VI/36/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku uchwała

VI/35/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

VI/34/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

VI/33/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”

uchwała

załącznik

VI/32/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

uchwała

załącznik

VI/31/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

uchwała

załącznik

VI/30/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/29/2019

z dnia

27.03.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

V/28/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. uchwała

V/27/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie. uchwała

V/26/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

V/25/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

V/24/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

 

uchwała

V/23/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

uchwała

V/22/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

uchwała

V/21/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała

załącznik

V/20/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

uchwała

załącznik

V/19/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

uchwała

załącznik

V/18/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała

V/17/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

V/16/2019

z dnia 06.02.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IV/15/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/14/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

IV/13/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwała

IV/12/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

IV/11/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego uchwała

IV/10/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/9/2018

z dnia

19.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

III/8/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. uchwała

III/7/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

III/6/2018

z dnia

05.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

II/5/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała

II/3/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady uchwała

I/2/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

I/1/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
16 listopada 2018 r. 12:07012


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:07 Dodanie Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:16 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:10 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:09 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej